Ďalšie zasadnutie tematickej komisie pre Fond na spravodlivú transformáciu

Dňa 19. Mája 2021 sa uskutočnilo online zasadnutie tematickej komisie pre Fond na spravodlivú transformáciu (FST), zriadenej pod Radou partnerstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. Stretnutie zorganizovalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), ako orgán zodpovedný za prípravu Plánu spravodlivej transformácie (PST). Tento materiál je dôležitým predpokladom pre čerpanie finančných prostriedkov z FST.

Na programe zasadnutia bolo prezentovanie stavu prípravy PST a stavu zásobníka projektových zámerov MIRRI SR pre PST na základe vyhlásenej nezáväznej online výzvy na zber projektových zámerov pre čerpanie finančných zdrojov z FST.

V úvode p. Peter Balík, generálny riaditeľ Sekcie inovácií, strategických investícií a analýz MIRRI SR informoval o III. zasadnutí medzirezortnej pracovnej skupiny pre koordináciu prípravy a implementácie PST. Ďalej informoval o tom, že k 30. Aprílu 2021 MIRRI SR uzavrelo 1. kolo nezáväznej online výzvy. Prvá fáza zberu zámerov je podľa jeho informácií určená na identifikáciu tzv. flagshipových projektov, a tiež pre potreby začlenenia projektových zámerov veľkých podnikov do PST – táto podmienka vyplýva priamo z nariadenia, ktorým bol zriadený FST. Prijatých bolo 349 zámerov v hodnote 6 mld. EUR, ktorá prevyšuje celkovú alokáciu FST, ktorá je vo výške 459 mil. EUR. Najviac zámerov bolo predložených z územia hornej Nitry – až 147. Aktuálne prebieha hodnotenie projektových zámerov z kvalitatívneho a kvantitatívneho hľadiska. Podľa informácií p. Balíka bude zo zdrojov REACT-EÚ k dispozícii technická asistencia určená na predprojektovú prípravu. MIRRI SR zároveň zahájilo spoluprácu so zástupcami Protimonopolného úradu SR z dôvodu prípravy schém štátnej pomoci.   

V ďalšom bode prezentoval zástupca konzultačnej spoločnosti  PricewaterhouseCoopers pokrok v projekte „Support to the Preparation of Territorial Just Transition Plans in Slovakia“, ktorý realizuje spoločnosť prostredníctvom nástroja Európskej komisie na podporu štrukturálnych reforiem – výstup č. 4 – Správu o výzvach potrebách a akčnom pláne dotknutých regiónov, ktorý popisuje transformačné vízie jednotlivých regiónov. V spolupráci s aktérmi z regiónu a vychádzajúc z materiálu Akčný plán transformácie uhoľného regiónu horná Nitra bola vykonaná analýza územia hornej Nitry, načrtnutá vízia smerovania regiónu a navrhnuté piliere, priority a opatrenia budúceho Plánu spravodlivej transformácie.

Hlavné závery zo stretnutia sú nasledovné:

  • online výzva MIRRI SR zostáva otvorená, projektové zámery je možné predkladať prostredníctvom online formulára, ktorý je zverejnený v rámci výzvy na webovom sídle MIRRI SR;
  • potreba vypracovania aktualizácie Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra – stretnutie pracovnej skupiny 11.6.2021 (predpoklad);
  • termín najbližšieho stretnutia je plánovaný v horizonte 4-6 týždňov (po odoslaní PST Európskej komisii).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *