Transformácia hornej Nitry

Vízia:
Horná Nitra ako atraktívny a sebestačný región s rozvojom ekonomických činností v symbióze s čistým životným prostredím, ktorý je prepojený s ostatnými ekonomickými centrami v rámci Slovenska a Európskej únie.

Piliermi Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra sú:

Región Horná Nitra

Celý proces transformácie je štrukturálnou zmenou, ktorá bude trvať niekoľko rokov. Nie je to proces, ktorý by bolo možné urýchliť a ktorý by bol vyriešený v priebehu niekoľkých mesiacov.

Transformácii hornej Nitry pomôže aj duálne vzdelávanie

Spoločnosť Brose Prievidza slávnostne odovzdala európske certifikáty odbornej spôsobilosti za účasti predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku ďalším študentom SOŠ Prievidza a SOŠ Handlová zapojeným do systému duálneho vzdelávania.  Práve kvalitné duálne vzdelávanie

Čítajte viac

Horná Nitra ako región, v ktorom nájdu uplatnenie ľudia na všetkých úrovniach vzdelania, predovšetkým však vysokokvalifikovaní zamestnanci v odvetviach s vysokou pridanou hodnotou. Týmto spôsobom dôjde k zvráteniu negatívneho migračného a demografického trendu predovšetkým u mladej populácie. horná Nitra ako región atraktívny pre trávenie voľného času pre domácich i zahraničných turistov

Rozvoj priemyselnej a poľnohospodárskej výroby a služieb, ktoré budú prispievať k navráteniu a udržaniu čistého životného prostredia v regióne, a to dodržiavaním prísnych environmentálnych noriem, či vytváraním inovatívnych riešení v podobe zelenej energetiky, obehového hospodárstva, či iných environmentálne pozitívnych technológií.

Horná Nitra ako región prepojený vnútorne, ako aj so Slovenskom a svetom prostredníctvom viacerých komunikačných a transportných kanálov, vrátane kvalitnej cestnej a železničnej dopravy a vysokorýchlostného pripojenia na internet. Horná Nitra ako región rozvíjajúci ekologické a zdraviu prospešné formy dopravy, ako verejná osobná doprava, cyklodoprava, pešia doprava a doprava na alternatívne palivo.

Horná Nitra ako región, v ktorom je spotreba väčšiny lokálne dostupných statkov uspokojená lokálnou produkciou, najmä v prípade potravín, energie a služieb.