Transformácia hornej Nitry

Vízia:
Horná Nitra ako atraktívny a sebestačný región s rozvojom ekonomických činností v symbióze s čistým životným prostredím, ktorý je prepojený s ostatnými ekonomickými centrami v rámci Slovenska a Európskej únie.

Piliermi Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra sú:

Región Horná Nitra

Celý proces transformácie je štrukturálnou zmenou, ktorá bude trvať niekoľko rokov. Nie je to proces, ktorý by bolo možné urýchliť a ktorý by bol vyriešený v priebehu niekoľkých mesiacov.

Horná Nitra ako región, v ktorom nájdu uplatnenie ľudia na všetkých úrovniach vzdelania, predovšetkým však vysokokvalifikovaní zamestnanci v odvetviach s vysokou pridanou hodnotou. Týmto spôsobom dôjde k zvráteniu negatívneho migračného a demografického trendu predovšetkým u mladej populácie. horná Nitra ako región atraktívny pre trávenie voľného času pre domácich i zahraničných turistov

Rozvoj priemyselnej a poľnohospodárskej výroby a služieb, ktoré budú prispievať k navráteniu a udržaniu čistého životného prostredia v regióne, a to dodržiavaním prísnych environmentálnych noriem, či vytváraním inovatívnych riešení v podobe zelenej energetiky, obehového hospodárstva, či iných environmentálne pozitívnych technológií.

Horná Nitra ako región prepojený vnútorne, ako aj so Slovenskom a svetom prostredníctvom viacerých komunikačných a transportných kanálov, vrátane kvalitnej cestnej a železničnej dopravy a vysokorýchlostného pripojenia na internet. Horná Nitra ako región rozvíjajúci ekologické a zdraviu prospešné formy dopravy, ako verejná osobná doprava, cyklodoprava, pešia doprava a doprava na alternatívne palivo.

Horná Nitra ako región, v ktorom je spotreba väčšiny lokálne dostupných statkov uspokojená lokálnou produkciou, najmä v prípade potravín, energie a služieb.