Júlové zasadnutie tematickej komisie

V prvý júlový deň sa konalo online zasadnutie tematickej komisie pre Fond na spravodlivú transformáciu (FST), zriadenej pod Radou partnerstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. Stretnutie organizovalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), ako orgán zodpovedný za prípravu Plánu spravodlivej transformácie (PST). Ide o dôležitý dokument, ktorý je podľa nariadenia o zriadení FST povinným predpokladom pre čerpanie finančných zdrojov z tohto fondu.

Predmetom stretnutia bolo najmä informovanie o stave prípravy PST zo strany MIRRI SR, predstavenie hodnotiacich kritérií a predbežných tzv. flagshipových projektových zámerov.

V úvode p. Dominika Forgáčová, riaditeľka odboru strategických investícií a nadnárodných programov zo Sekcie inovácií, strategických investícií a analýz informovala o finalizácii PST zo strany konzultanta – spoločnosti PricewaterhouseCoopers, ktorý odovzdal 4. Výstup – č. 4 – Správu o výzvach potrebách a akčnom pláne dotknutých regiónov. Na základe tohto dokumentu MIRRI SR vypracuje PST podľa predlohy, ktorá je súčasťou nového nariadenia o zriadení FST. Následne bude Plán v zmysle procedúr odoslaný na Európsku komisiu (EK) (predpoklad je v priebehu leta). V rámci otázky finálnej oprávnenosti navrhovaných regiónov pre čerpanie finančných prostriedkov z FST, informovala o potvrdení oprávnenosti pre čerpanie z FST pre územie hornej Nitry a Košický samosprávny kraj. V prípade Bratislavského samosprávneho kraja EK (DG REGIO) v júni oficiálne oznámila svoje rozhodnutie o neoprávnenosti územia pre čerpanie z FST. Pokiaľ ide o Banskobystrický samosprávny kraj, budú prebiehať s EK ďalšie rokovania.

V ďalšom bode zástupcovia MIRRI SR informovali o postupe vyhodnocovania projektových zámerov predložených v rámci 1. hodnotiaceho kola nezáväznej online výzvy pre čerpanie finančných prostriedkov z FST. Po úvodnej administratívnej kontrole a konsolidácii zásobníka pristúpilo MIRRI SR k individuálnemu posúdeniu predložených projektových zámerov. V prvom kroku bola posúdená oprávnenosť hlavných aktivít v zmysle Nariadenia, ktorým bol zriadený FST a oprávnenosť z pohľadu miesta realizácie projektu. V nadväznosti na finalizáciu PST bol zároveň posúdený príspevok hlavných aktivít k prioritám kraja. Takto bolo možné identifikovať potenciálne tzv. flagshipové projektové zámery, ktoré sa vyznačujú jedinečnosťou, majú strategický potenciál pre územie, vrátane vytvárania, alebo udržania pracovných miest. Online výzva je naďalej otvorená. Zámery, ktoré nebudú môcť byť podporené z FST budú konzultované v rámci Medzirezortnej pracovnej skupiny (MPS) s cieľom identifikácie vhodných zdrojov financovania. Návrh flagshipových projektových zámerov bol zdieľaný aj s členmi MPS. Rovnako je v záujme MIRRI SR zapojiť do identifikácie flagshipových projektových zámerov aj členov tematickej komisie. Predprojektová príprava zámerov verejnej správy bude podľa deklarovaných informácií z ministerstva podporená zo zdrojov REACT-EU prostredníctvom plánovanej výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu. V ďalšom vstupe boli vysvetlené hodnotiace kritériá, na základe ktorých ministerstvo identifikovalo tieto flagshipové zámery.

V súvislosti s otázkou podpory zdravotníckych zámerov kraja bolo zo strany MIRR SR deklarované, že akákoľvek podpora v tejto oblasti je podmienená konzultáciami s rezortom zdravotníctva. V závere bola zo strany regiónu vyjadrená potreba čo najskoršieho schválenia základných programových dokumentov, ktoré sú esenciálnou podmienkou pre čerpanie fondov EÚ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *