Júnové zasadnutie Tematickej komisie pre spravodlivú transformáciu 

Dňa 16. júna 2022 zasadala Tematická komisia pre Fond na spravodlivú transformáciu (FST) zriadená pod Radou partnerstva Trenčianskeho samosprávneho kraja za online účasti zástupcov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, Európskej komisie (EK), konzultačnej spoločnosti PricewaterhouseCoopers Advisory, s.r.o. (PwC), verejného a súkromného sektora, zástupcov neziskového a akademického sektora a projektových kapacít z územia hornej Nitry, vrátane zástupcov Implementačnej jednotky horná Nitra. Stretnutie organizovalo MIRRI SR, ako autorita zodpovedná za prípravu Plánu spravodlivej transformácie územia SR (PST).

Programom stretnutia bolo predstavenie aktuálneho stavu prípravy a schvaľovania PST, príprava na čerpanie finančných prostriedkov z FST a predstavenie metodiky pre výber strategických zámerov.  

FST je samostatným, tzv. špecifickým cieľom Programu Slovensko. Aby Slovensko mohlo čerpať financie z Fondu na spravodlivú transformáciu, musí byť schválených niekoľko dokumentov. Prvým z nich je Partnerská dohoda, teda dohoda medzi EK a SR o čerpaní fondov EÚ na roky 2021-2027. Tá je aktuálne v procese formálneho pripomienkovania zo strany EK, s predpokladaným termínom dokončenia ku koncu júna 2022. Druhým dôležitým predpokladom čerpania je Program Slovensko, teda stratégia Slovenska pre čerpanie fondov EÚ na roky 2021-2027. V súčasnosti sa vyhodnocujú a zapracúvajú pripomienky relevantných partnerov, vznesené v rámci medzirezortného pripomienkového konania a pripravuje sa materiál na rokovanie vlády SR. Finálny termín formálneho predloženia Programu Slovensko ministerstvom na EK je 8. júl 2022. Následne bude mať EK tri mesiace na to, aby zaslala svoje pripomienky MIRRI SR.

Ďalej zástupcovia MIRRI predstavili plán navrhovaných pilotných výziev pre čerpanie fifnančných prostriedkov z FST. V procese prípravy sú nasledovné výzvy, ktoré by mali byť podľa aktuálnych informácií MIRRI SR zverejnené ku koncu roka 2022:

  • Výstavba zariadení na výrobu OZE (slnečná a geotermálna energia) a ich využívanie v energetických systémoch vrátane diaľkového vykurovania a chladenia – oprávnení žiadatelia súkromný sektor.
  •  Revitalizácia území tzv. hnedých parkov – „brownfieldov“ – oprávnení žiadatelia súkromný sektor a verejný sektor.
  • Vyzvanie na podporu zamestnateľnosti v regióne horná Nitra – národný projekt.

MIRRI ďalej pripravuje aj výzvu pre tzv. strategické projektové zámery. Za tie budú považované také zámery, ktoré majú významný potenciál transformovať regiónpozitívne prispievať k dosiahnutiu klimatických cieľov; majú pokročilejšie štádium prípravy resp. ukončenie realizácie najneskôr ku  koncu roka 2026; majú pozitívny vplyv na zamestnanosť; vysoký  inovačný potenciál; ako aj pozitívny vplyv na udržateľný rozvoj regiónu. Jedným z prvých krokov bude identifikácia a hodnotenie strategických zámerov na základe dohody v regióne hornej Nitry, keďže ich zoznam bude prílohou Plánu spravodlivej transformácie územia SR. Tento dokument je súčasťou a dôležitým predpokladom čerpania finančných prostriedkov z FST. MIRRI v spolupráci s konzultačnou spoločnosťou PwC, ktorá pre ministerstvo realizuje projekt: „Podpora pri implementácii Mechanizmu
spravodlivej transformácie na Slovensku“, pripravuje Metodiku pre výber strategických projektových zámerov. Tú by mal do konca júna pripomienkovať región a zainteresované rezorty. Systém zberu zámerov je momentálne v procese prípravy a ešte nie je uzavretý – o ďalšom postupe bude informovať MIRRI SR, ktoré zároveň vykoná v prvom kroku formálnu kontrolu relevantnosti predložených projektových zámerov. Podľa aktuálne predneseného návrhu by následne mala projektové zámery posúdiť hodnotiaca komisia pre strategické projektové zámery, ktorá bude mať expertov nominovaných skupinami zainteresovaných strán, ktorými sú: zástupcovia regionálnej samosprávy, územnej samosprávy – mestá, obce; ale aj ostatné zainteresované strany (napr. združenia obcí, mikroregióny, zástupcovia neziskového a akademického sektora, klastre). Finalizácia zoznamu strategických projektových zámerov sa aktuálne odhaduje na september 2022. Ďalej zástupcovia MIRRI informovali o konaní pripravovaného podujatia organizovaného Európskou investičnou bankou a Európskym investičným fondom dňa 29. júna v Bratislave. Viac informácií o tomto podujatí nájdete aj na našej stránke tu: https://www.lepsiahornanitra.sk/pozvanka-na-podujatie-launch-of-investeu-in-the-slovak-republic-booster-for-investments-for-green-digital-and-fair-economy/

Najbližšie zasadnutie tematickej komisie Rady partnerstva JTF sa navrhuje realizovať priamo na hornej Nitre prezenčnou formou. O jeho termíne bude ministerstvo informovať.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *