Marcové zasadnutie tematickej komisie pre spravodlivú transformáciu 

Dňa 9. marca 2022 zasadala tematická komisia pre Fond na spravodlivú transformáciu (FST) zriadená pod Radou partnerstva Trenčianskeho samosprávneho kraja za online účasti zástupcov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja  a informatizácie (MIRRI) SR, Európskej komisie (EK), konzultačnej spoločnosti PricewaterhouseCoopers Advisory, s.r.o. (PwC), verejného a časti súkromného sektora a projektových kapacít z územia hornej Nitry, vrátane zástupcov Implementačnej jednotky horná Nitra (IJHN). Pracovné stretnutie viedli zástupcovia MIRRI SR, ako autority zodpovednej za prípravu Plánu spravodlivej transformácie územia SR (PST).

Predmetom zasadnutia bolo predstavenie aktuálneho stavu prípravy na čerpanie finančných prostriedkov z FST, prehľad pripomienok EK k Partnerskej dohode SR na roky 2021 – 2027 a k Programu Slovensko, spôsob zapracovania pripomienok členov tematickej komisie k dokumentu PST a aktuálny stav projektu Podpory pri implementácii FST, ktorý realizuje konzultačná spoločnosť PwC.

FST je samostatným, tzv. špecifickým cieľom Programu Slovensko, jeho zdroje sú určené na riešenie sociálnych, ekonomických a environmentálnych dôsledkov transformácie. V súčasnosti dochádza ku koordinácii procesu strategického environmentálneho hodnotia (SEA) Programu Slovensko a v spolupráci s dotknutými rezortmi bol navrhnutý set indikátorov. Otvorenými otázkami zostávajú implementačná štruktúra FST, finálna územná oprávnenosť, oprávnenosť podpory veľkých podnikov a tzv. ETS podnikov, intenzita pomoci, synergie a deliace línie s ostatnými politickými cieľmi Programu Slovensko, Plánom obnovy, prípadne inými dotáčnými nástrojomi. K Partnerskej dohode aktuálne prebieha medzirezortné pripomienkové konanie, následne bude dokument do konca mesiaca predložený na schválenie vládou SR a zaslaný na EK.

V rámci pripomienok k PST EK poukázala na relatívne nízku alokáciu na podporu zručností, potrebu bližšej špecifikácie zvýšenia atraktivity na hornej Nitre v rámci Piliera 3 Kvalita života a sociálna infraštruktúra, doplnenie jednotlivých synergií a deliacich línií s ostatnými politickými cieľmi, a apelovala aj na koordináciu s Intergrovanými územnými investíciami / stratégiami a pod.

Aktuálny stav projektu technickej asistencie „Podpora pri implementácii Mechanizmu spravodlivej transformácie“ prezentoval zástupca konzultačnej spoločnosti PwC, ako projekt nadväzujúci na technickú asistenciu poskytnutú MIRRI SR pre prípravu PST prostredníctvom nástroja Európskej komisie na podporu štrukturálnych reforiem. Aktuálne PwC pracuje na tzv. metodike hodnotenia projektových zámerov, ku ktorým si vyžiadali pripomienky od zástupcov Implementačnej jednotky horná Nitra. V súvislosti s ďalšou prípravou na implementáciu FST a lepšou pripravenosťuo regiónu zástupcovia IJHN zdôraznili potrebu zdieľania pripravovaných výziev, ako aj metodiky hodnotenia so všetkými zástupcami tematickej komisie a požiadali zástupcov spoločnosti PwC a MIRRI SR, aby túto metodiku členom tematickej komisie sprístupnili.

Na záver bola vyjadrená potreba intenzívnej komunikácie medzi zainteresovanými stranami, aj zo strany ministerstva, potreba kvalitného plánovania a dostupnosti časového harmonogramu implementácie FST / Programu Slovensko tiež vzhľadom na aktuálnu pripravenosť programových dokumentov a obmedzené finančné prostriedky potenciálnych žiadateľov na predprojektovú prípravu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *