Marcové zasadnutie tematickej komisie pre spravodlivú transformáciu 

Dňa 9. marca 2022 zasadala tematická komisia pre Fond na spravodlivú transformáciu (FST) zriadená pod Radou partnerstva Trenčianskeho samosprávneho kraja za online účasti zástupcov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja  a informatizácie (MIRRI) SR, Európskej komisie (EK), konzultačnej spoločnosti PricewaterhouseCoopers (PwC), verejného a časti súkromného sektora a projektových kapacít z územia hornej Nitry, vrátane zástupcov Implementačnej jednotky horná Nitra.

Predmetom zasadnutia bolo predstavenie aktuálneho stavu prípravy FST, prehľad pripomienok EK k Partnerskej dohode SR na roky 2021 – 2027 a k Programu Slovensko, spôsob zapracovania pripomienok členov tematickej komisie k Plánu spravodlivej transformácie územia SR a aktuálny stav projektu Podpory pri implementácii FST.

FST je samostatným špecifickým cieľom Programu Slovensko, jeho zdroje sú určené na riešenie  sociálnych, ekonomických a environmentálnych dôsledkov transformácie. V súčasnosti dochádza ku koordinácii procesu SEA k FST, v spolupráci s dotknutými rezortmi bol navrhnutý set indikátorov. Otvorenými otázkami zostávajú implementačná štruktúra, finálna územná oprávnenosť, oprávnenosť  podpory veľkých podnikov a ETS podnikov, intenzita pomoci, synergie a deliace línie s ostatnými politickými cieľmi. K Partnerskej dohode prebieha medzirezortné pripomienkové konanie, následne bude dokument do konca mesiaca predložený na schválenie vládou SR a zaslaný na EK.

V rámci pripomienok k pripravovaným dokumentom EK poukázala narelatívne nízku alokáciu na podporu zručností, potrebu bližšej špecifikácie zvýšenia atraktivity  na hornej Nitre v rámci piliera 3 Kvalita života a sociálna infraštruktúra, doplnenie jednotlivých synergií a deliacich línií s ostatnými politickými cieľmi, apel na koordináciu s Intergrovanými územnými investíciami a stratégiami a pod.

Aktuálny stav projektu technickej asistencie Podpora pri implementácii Mechanizmu spravodlivej transformácie prezentoval zástupca konzultačnej spoločnosti PwC, ako projekt nadväzujúci na technickú asistenciu poskytnutú EK pre prípravu PST. Na záver bola vyjadrená potreba intenzívnej komunikácie medzi zainteresovanými stranami, potreba kvalitného plánovania a dostupnosti časového harmonogramu implementácie FST / Programu Slovensko tiež vzhľadom na aktuálnu pripravenosť programových dokumentov a obmedzené finančné prostriedky potenciálnych žiadateľov na predprojektovú prípravu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.