Národný projekt: Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra

V súvislosti s prebiehajúcou transformáciou regiónu horná Nitra Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) realizuje národný projekt: „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“. Partnermi na projekte sú mesto Prievidza, mesto Nováky, mesto Handlová a Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. (HBP).

Cieľom projektu je zmierniť dopady ukončenia banskej činnosti na zamestnancov spoločnosti HBP  a vytvoriť podmienky pre ich  plynulý prechod z utlmovaného odvetvia ťažby hnedého uhlia do nového zamestnania v iných odvetviach hospodárskej činnosti v regióne. Zamestnancom, ktorí v dôsledku ukončenia ťažby hnedého uhlia stratia možnosť pracovať vo svojej profesii bude poskytnutá cielená pomoc a podpora zameraná na zvyšovanie kvalifikácie, rekvalifikácie, rozvoj osobných kompetencií a mäkkých zručností.

Cieľovou skupinou projektu sú zamestnanci spoločnosti HBP, ktorí v dôsledku útlmu banskej činnosti prídu o prácu vo svojej profesii. Týmto sa venujú tútori, ktorí sú zamestnancami Trenčianskeho samosprávneho kraja na elokovanom pracovisku TSK v Novákoch. Ich úlohou je bývalým baníkom pomôcť vyhľadať vhodné rekvalifikačné kurzy, voľné pracovné miesta a pripraviť ich na pracovný pohovor u potenciálneho nového zamestnávateľa. Po vstupe do projektu však najskôr baníci absolvujú tzv. bilanciu kompetencií, ktorá umožní zistiť, aké sú ich osobnostné predpoklady a tiež vhodné ďalšie profesijné smerovanie. 

V rámci projektu boli v mestách Prievidza, Handlová a Nováky, ktoré pôsobia ako partneri na tomto projekte, zriadené tzv. kontaktné centrá v ktorých môžu účastníci projektu získať ďalšie poradenstvo v nasledovných oblastiach: ekonomika, legislatíva, psychológia, sociálna oblasť, komunitný rozvoj.

K 31.6.2022 sa projektu zúčastnilo spolu 242 zamestnancov HBP, a.s.  

Projekt sa realizuje v rámci Operačného programu ľudské zdroje.

Miesto realizácie projektu:  Trenčiansky kraj

Prioritná os: 3. Zamestnanosť

Investičná priorita: 3.1 Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily

Špecifický cieľ: 3.1.2 Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane podpory mobility pre získanie zamestnania, adaptability zamestnancov, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach

Kód vyzvania: OP ĽZ NP 2020/3.1.2/03

Trvanie projektu: 08/2020 – 11/2023

Výška nenávratného finančného príspevku: 11 736 348,72 €.

Ďalšie informácie nájdete na webovom sídle národného projektu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *