Spoločné online zasadnutie tematických komisií samosprávnych krajov pre Fond na spravodlivú transformáciu

Dňa 30. Novembra 2021 sa konalo spoločné online stretnutie regionálnych tematických komisií (pracovných skupín) pre Fond na spravodlivú transformáciu (FST), zriadených pod Radami partnerstva samosprávnych krajov. Pracovné stretnutie viedlo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) ako orgán zodpovedný za prípravu Plánu spravodlivej transformácie (PST).

Pracovného stretnutia sa zúčastnili zástupcovia tematických komisií za Trenčiansky, Košický a Banskobystrický samosprávny kraj. Primárnym účelom stretnutia bolo predstavenie pokračujúcej spolupráce medzi MIRRI SR a konzultačnou spoločnosťou PricewaterhouseCoopers (PwC), v rámci nového projektu „Podpora pri implementácii Mechanizmu spravodlivej transformácie na Slovensku“, ktorý je financovaný prostredníctvom nástroja Európskej komisie na podporu štrukturálnych reforiem. Projekt plynulo nadväzuje na predchádzajúci projekt, v ktorom PwC poskytovalo podporu pri tvorbe PST.

Cieľom bolo predstavenie detailov nového projektu, nových členov projektového tímu, časový plán projektu, ako aj očakávanú interakciu s rôznymi zainteresovanými stranami. Tento projekt má dĺžku 12 mesiacov a obsahuje 3  základné témy:  analýzu problémov a ponaučení z čerpania EÚ fondov v programovom období 2014 – 2020 + odporúčania pre FST;  asistenciu pri príprave projektových výziev pod FST, schém pod 2. Pilierom Mechanizmu spravodlivej transformácie (MST) a žiadostí o financovanie pod 3. Pilierom MST a asistenciu vybraným uchádzačom o financovanie z JTF pri projektovej príprave.

V diskusii bola následne zdôraznená potreba vzájomnej a rovnocennej spolupráce so zainteresovanými stranami, aby sa plnohodnotne mohli zúčastniť tohto nového projektu a prispieť k nemu svojimi regionálnymi poznatkami a skúsenosťami. Taktiež zaznela aj požiadavka na lepšiu komunikáciu a zastúpenie malých a stredných podnikov v rámci zainteresovaných strán a návrh na širšie zastúpenie odborárov prostredníctvom strešných organizácii pôsobiacich v dotknutých regiónoch, keďže otázky straty zamestnania, udržania zamestnanosti a tvorba nových pracovných príležitostí sa ich priamo dotýka.

Forma spolupráce a zapojenia lokálnych expertov z regiónov bola tiež diskutovaná – predpokladá sa prostredníctvom ich účasti na tréningoch a workshopoch. V rámci projektu budú analyzované a identifikované rôzne iné schémy technickej asistencie a podpory. Na záver stretnutia zaznela požiadavka na dodávanie materiálov v slovenskom jazyku, keďže je to z pohľadu regiónov esenciálne pre kvalitnú spätnú väzbu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.