Stretnutie projektových kapacít regioalneho rozvoja a transformácie; spoločné závery a odporúčania

Dňa 23. septembra 2021 sa konal seminár, pod názvom: „Horná Nitra: výzvy a príležitosti pre rozvoj regiónu„. Na stretnutí sa zúčastnili koordinačné a implementačné kapacity regionálneho rozvoja a transformácie na úrovni miestnej územnej samosprávy.

Mestá a obce v regióne hornej Nitry majú záujem prispieť k formulovaniu kvalitných výziev z Fondu na spravodlivú transformáciu (FST). Zároveň sa samosprávy a ich projektové manažérky a manažéri zhodujú na potrebe spolupracovať a „uvažovať nad rámec svojho katastra“.

Seminár organizoval tím Implementačnej jednotky horná Nitra, v spolupráci s občianskym združením Priatelia Zeme – CEPA a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR).

V doobedňajšom programe, ktorý moderoval Richard Filčák z Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied, bolo zhrnuté aktuálne programové obdobie a najmä príprava základné programových dokumentov, ako Partnerská dohoda, Operačný program Slovensko a Plán spravodlivej transformácie. Tieto dokumenty sú základným predpokladom pre úspešné čerpanie finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). Preto je kľúčové ich čo najskoršie oficiálne schválenie. Následne pracovali zamestnanci samospráv v skupinách s cieľom diskutovať o aktuálnych výzvach a prekážkach, ktoré môžu nastať pri čerpaní prostriedkov z FST a (EŠIF) na Slovensku všeobecne. Výsledkom stretnutia sú odporúčania smerované do území samospráv, ale najmä na úroveň vlády, resp. riadiacich orgánov zodpovedných za čerpanie prostriedkov z EŠIF. Tieto odporúčania boli odoslané na predstaviteľov MIRRI SR a konzultačnosť PricewaterhouseCoopers Advirosry, s.r.o. (PwC), ktorá realizuje projekt: „Podpora pri implementácii Mechanizmu spravodlivej transformácie na Slovensku“, ktorý je financovaný prostredníctvom nástroja Európskej komisie na podporu štrukturálnych reforiem. Projekt plynulo nadväzuje na predchádzajúci projekt, v ktorom PwC poskytovalo konzultačnú podporu pri tvorbe PST pre ministerstvo.

Týmito sú:

Na úrovni vlády a riadiacich orgánov:

 • Zjednodušenie čerpania je mnoho krát opakovanou témou, ale je skutočne kľúčová.
  Oceňujeme snahu v tejto oblasti, je však potrebné v procese pokračovať;
 • Odporúčame zotrvať v zámere vytvoriť jednotnú príručku pre žiadateľa, prijímateľa,
  verejné obstarávanie (VO) atď. Taktiež odporúčame radikálne redukovanie počtu
  Sprostredkovateľských orgánov (SORO);
 • Po preštudovaní vyhlásenej výzvy by malo byť explicitne jasné, aké podmienky musí
  daný projekt spĺňať. Často krát sa stretávame s „poznámkami pod čiarou“, ktoré
  obsahujú zásadné informácie pre výzvu;
 • Riadice orgány (RO) a SORO musia stáť za projektami, ktoré schválili a musia sa
  dopomáhať ich úspešnej implementácií a prípadnej obhajobe napr. pred
  dodatočnými auditmi;
 • Podpora vzdelávania a zaškoľovanie administratívnych kapacít v regiónoch
 • Nemeniť podmienky pre žiadateľov uprostred procesu – samospráva má s týmto
  veľmi zlé skúsenosti.

Na úrovni samospráv:

 • Budovanie odborných kapacít – zámery rastú geometrickým radom v rôznych
  oblastiach, pričom kapacity žiadateľov sa nezvyšujú;
 • Všetko nemôže byť prioritou – je potrebné uprednostniť najdôležitejšie riešenia a
  časovo naplánovať rozvoj obce;
 • Samosprávy by mali spolupracovať aj mimo formálnych združení a organizácií.
  Spolupráca môže fungovať aj na úrovni oddelení, resp. jednotlivých referentov,
  nielen na úrovni starostov a primátorov;
 • Spoločné projekty v regióne – nechcieť mať všetko v každom meste, zintegrovať si
  jednotlivé oblasti do zámerov a následne ich rozmiestniť v regióne rovnomerne
 • Je potrebné zmapovať, sieťovať a prepájať implementačné kapacity v regióne.

Veríme, že tieto odporúčanie budú dobrým východiskovým bodom pri príprave tohto programového obdobia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *