Subjekty verejnej správy majú možnosť žiadať o podporu na prípravu regionálnych projektov

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na prípravu regionálnych projektov pre samosprávne kraje, obce zahrnuté do území udržateľného mestského rozvoja na programové obdobie 2021 – 2027 (podľa prílohy č. 7 výzvy) a rozpočtové a príspevkové organizácie samosprávnych krajov a oprávnených obcí. V rámci územia UMR Prievidza – Nováky sa jedná o Prievidzu, Nováky, Bojnice a Koš.

Podporené budú aktivity zamerané na obstaranie projektovej dokumentácie investičných projektov v zmysle právnych predpisov upravujúcich územné plánovanie a stavebný poriadok a obstaranie inej technickej dokumentácie požadovanej pre prípravu investičných projektov.

Viac informácií a podmienky uvedenej výzvy sa dozviete na stránke MIRRI SR https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/vyzvy-na-predkladanie-zonfp/vyzva-na-predkladanie-zonfp-na-pripravu-regi-projektov-kod-vyzvy-irop-po7-sc76-2022-98/

u

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *