Tematická komisia pre Fond na spravodlivú transformáciu zasadala online

24. februára zasadala online tematická komisia pre Fond na spravodlivú transformáciu (FST), zriadená pod Radou partnerstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. Pracovné stretnutie organizovalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), ako orgán zodpovedný za prípravu Plánu spravodlivej tranformácie (PST). Plán je dôležitým predpokladom čerpania finančných prostriedkov z Fondu spravodlivej transformácie. Tento fond je novým nástrojom regionálnej politiky Európskej únie a jeho cieľom je umožniť regiónom a obyvateľom Únie riešiť sociálne, hospodárske a environmentálne dôsledky spôsobené transformáciou v rámci plnenia energetického a klimatického cieľa Únie do roku 2030 a dosahovania klimaticky neutrálneho hospodárstva Únie do roku 2050 na základe tzv. Parížskej dohody. Parížska dohoda o zmene klímy je prvou všeobecnou, právne záväznou celosvetovou dohodou v tejto oblasti. Bola podpísaná 22. apríla 2016 a Európska únia ju ratifikovala 5. októbra 2016.

Zástupca MIRRI SR, pán Stanislav Voskár informoval o zasadnutí medzirezortnej pracovnej skupiny (MPS), ktoré sa konalo 26.1.2021. Zástupca MIRRI SR ďalej prezentoval zámer rezortu vyhlásiť nezáväznú online výzvu pre zber projektových zámerov z FST. Plánovaná výzva bude nezáväzná z dôvodu, že čerpanie z FST bude možné až po schválení PST a po schválení Operačného Programu Slovensko, nakoľko FST bude jednou z prioritných osí Operačného programu Slovensko pre programové obdobie 2021 – 2027. Na druhej strane je však potrebné zabezpečiť aby až 60% zdrojov z FST bolo zazmluvnených do roku 2023 a zimplementovaných do roku 2026. Aktuálne nie je jasný mechanizmus implementácie nakoľko nie sú schválené legislatívne dokumenty. Zber projektových zámerov bude prebiehať kontinuálne. Distribúcia formulára verejnosti bude prebiehať od marca 2021. Zástupca MIRRI SR následne informoval, že členom tematickej komisie budú na základe komunikácie s Generálnym riaditeľstvom pre podporu štrukturálnych reforiem (DG REFORM) zaslané doterajšie výstupy k príprave PST – D1 Vstupná správa a D2 Stratégia zapojenia zainteresovaných strán, vypracované konzultačnou spoločnosťou PricewaterhouseCoopers (PwC). PwC zvíťazilo v tendri na poskytovanie služieb pri projekte „Support to the Preparation of Territorial Just Transition Plans in Slovakia“.

MIRRI SR zároveň informovalo o technickej podpore Európskej investičnej banky (EIB) pod názvom„ELENA“. Ide o miestnu energetickú pomoc pre projektovú prípravu, ktorá môže byť prepojená aj na FST. Poskytuje granty na prípravu v oblasti energetických úspor, OZE, centrálneho vykurovania a elektromobility a riešenie verejných osvetlení. MIRRI SR tiež informovalo o potrebe zapojenia mladých do procesu transformácie. Európska komisia k tomu vydala príručku “Youth for a Just Transition“, ktorú do slovenčiny preložili členovia Implementačnej jednotky horná Nitra, a ktorá bude k dispozícii členom tematickej komisie.

V ďalšom bode zástupca konzultačnej spoločnosti PwC, p. Ondrej Šebáň informoval o postupe v príprave PST. PwC v rámci ich projektu doteraz pripravilo 3 reporty, ktoré konzultuje so zástupcami Európskej komisie. Aktuálne prebieha analýza regiónov – príprava 4. výstupu v rámci PST – najdôležitejšia fáza prípravy, ktorá bude obsahovať podrobné analýzy regiónov a bude prebiehať do konca marca, následne bude prebiehať príprava akčných plánov pre jednotlivé regióny, akčný plán pre HN bude podmnožinou už vypracovaného APHN pre transformáciu uhoľného regiónu.

Finálna verzia Plánu spravodlivej tranformácie bude pripravená na konci apríla 2021, následne prebehne jeho pripomienkovanie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *