Zasadnutie Tematickej komisie pre spravodlivú transformáciu pod Radou partnerstva TSK, 19.9.2022

Dňa 19. septembra júna 2022 sa konalo zasadnutie Tematickej komisie pre Fond na spravodlivú transformáciu (FST) zriadenej pod Radou partnerstva Trenčianskeho samosprávneho kraja za účasti zástupcov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja  a informatizácie (MIRRI) SR, Európskej komisie (EK), konzultačnej spoločnosti PricewaterhouseCoopers (PwC), verejného a súkromného sektora, zástupcov neziskového sektora a projektových kapacít z územia hornej Nitry, vrátane zástupcov Implementačnej jednotky horná Nitra. Stretnutie organizovalo MIRRI SR.

Programom stretnutia bolo predstavenie aktuálneho stavu prípravy a schvaľovania FST, prezentácia pripomienok k Plánu spravodlivej transformácie zo strany Európskej komisie, aktuálny stav technických asistencií ELENA a Target, a tiež technická asistencia konzultačnej spoločnosti PwC.

Stretnutie otvoril p. Peter Balík, generálny riaditeľ Sekcie  inovácií, strategických investícií a analýz (HUB) MIRRI SR, ktorý predstavil aktuálny stav prípravy FST ako špecifického cieľa Programu Slovensko na roky 2021-2027, ako aj aktuálny stav schvaľovania Programu Slovensko. Program Slovensko bol vládou SR schválený 28.6.2022 a zaslaný na formálne konzultácie EK 08. 07. 2022. Termín opätovného zaslania so zapracovanými pripomienkami je október 2022, p Slovensko je november 2022. MIRRI SR začalo osobné rokovania s EK v nadväznosti na neformálny brífing ohľadom oblastí pripomienok k PST.

K pripomienkam EK k Programu Slovensko p. Balík uviedol, že sa týkali najmä požiadavky bližšej špecifikácie implementačnej štruktúry FST, prepojeniu aktivít a opatrení na dopady transformácie, doplneniu explicitných míľnikov a transformačných záväzkov, ako aj podpory projektov ETS podnikov a veľkých podnikov. V kontexte oblasti pripomienok k veľkým podnikom pripomenul, že zahrnutie projektu veľkého podniku do zoznamu v rámci PST neznamená automatickú podporu, ale možnosť podpory. Riešením ďalšej pripomienky, týkajúcej sa zabezpečenia reprezentácie lokálnych aktérov bude podľa p. Balíka ich zahrnutie  v štruktúrach monitorovacieho výboru Programu Slovensko. Na otázku obáv z možného riešenia konfliktu záujmov pri regionálnych zástupcoch uviedol, že pokiaľ by išlo o organizáciu združujúcu viacerých zástupcov, nie je pravdepodobné, že dôjde ku konfliktu záujmov. V prípade, že bude zástupcom nominant schvaľovaného projektu, tento nominant sa zdrží hlasovania. K oprávnenosti jednotlivých aktivít uviedol, že aktivity a opatrenia spojené so zdravotníctvom budú oprávnené jedine pri priamom adresovaní riešenia energetickej efektivity budov a pavilónov zdravotníckych zariadení, či inštalácie nových zariadení OZE na účely spotreby týchto zariadení. V oblasti inovatívnych aktivít pri predchádzaní vzniku odpadu zdôraznil najmä nutnosť lepšieho vysvetlenia prepojenia s transformáciou a vzájomnú spoluprácu obcí regiónu. V rámci oblasti podpory nájomného bývania zdôraznil snahu MIRRI SR o vyrokovanie oprávnenosti pre túto oblasť v negociáciách s EK. V oblasti mobility uviedol lokálne ohraničenie podpory alternatívnych foriem dopravy na základe pripomienok zo strany EK, ktorá v tomto smere preferuje podporu pilotných projektov z FST.

V rámci diskusie na otázky zo strany predstaviteľov samospráv p. Balík pripomenul špecifický a doplnkový charakter FST, ktorý síce nedokáže pokryť všetky problematické oblasti, avšak nevylučuje adresovanie týchto oblastí pomocou iných fondov, ako napríklad prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti, ktorý adresuje mimo iného aj oblasť zdravotníctva. Pokiaľ ide o podporu z FST a otázku rekonštrukcie budov: ako taká nie je oprávneným výdavkom v rámci podpory z FST, avšak zdroj tepla a zateplenie budovy oprávnené sú. Výška investičnej pomoci sa však bude líšiť v prípade súkromného a verejného sektora. Výsledkom rokovaní s Európskou komisiou bolo i potvrdenie oprávnenosti podpory pre využitie brownfieldov na turistické zámery. V prípade podpory turizmu je však nutné vysvetliť prepojenie projektu s procesom transformácie pred EK. K otázke oprávnenosti kultúrnych aktivít v rámci podpory zo strany FST pán Balík potvrdil oprávnenosť aktivity pri využívaní brownfieldov za účelom zachovania kultúrneho dedičstva, avšak tiež je nutné odôvodniť prepojenie na transformáciu. V otázke viacerých projektových zámerov adresujúcich zachovanie banského dedičstva vyzdvihol možnosť zváženia formulácie zastrešujúcich projektov.

Ďalej pán Balík detailne predstavil implementačný mechanizmus, v rámci ktorého zhrnul informácie o monitorovacom výbore a jeho komisiách, ako aj o regionálnom zastúpení v komisiách FST pri MV. V rámci úloh komisie FST pri MV vyzdvihol hlasovanie o národných projektoch, ktoré sú definované ako projekty unikátneho charakteru s jedinečným prijímateľom. Táto unikátnosť však musí byť zdôvodnená pred EK. Taktiež uviedol, že sa predbežne počíta aj so zastúpením predstaviteľa tímu FST v rámci každej komisie pri MV. Ďalej označil MIRRI SR ako orgán zodpovedný za implementáciu pre oblasti OZE, revitalizácie brownfieldov na účely kultúrneho dedičstva, energetickej efektívnosti verejných budov (v spolupráci so Slovak Investment Holding a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, tvorby nových pracovných miest v oblasti výskumu, vývoja a inovácií pre verejný sektor, udržateľnej mobility, formálneho a neformálneho vzdelávania vrátane sieťovania a spolupráce medzi malými a strednými podnikmi (ďalej len „MSP“) a strednými odbornými školami. Ďalej predstavil jednotlivé SO pre aktivity a opatrenia definované v PST: Ministerstvo hospodárstva SR ako SO je zodpovedné za implementáciu v oblastiach revitalizácie brownfieldov na podnikateľské účely, rozvoja výskumu a vývoja pre súkromný sektor a podpory investície do veľkých podnikov. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR bude SO pre oblasti investičnej pomoci sociálnym podnikom, kariérne poradenstva, ako aj podpory celoživotného vzdelávania a rekvalifikácie pracovníkov. Ministerstvo životného prostredia SR bude SO pre oblasti inovatívnych aktivít na predchádzanie vzniku odpadu a obehového hospodárstva. Ministerstvo dopravy a výstavby SR bude ako SO zodpovedné za podporu nájomného bývania v nadväznosti na negatívne dôsledky transformácie a Slovenská inovačnou a energetická agentúra bude ako SO zodpovedať za oblasť rozvoja energetických služieb, vrátane energetických auditov. Pri podpore MSP zdôraznil podporu prostredníctvom finančných nástrojov.

Forma zrýchlenej podpory prostredníctvom strategických projektov bola po interných diskusiách uznaná za nevhodnú, zdĺhavú a administratívne náročnú v porovnaní s podporou prostredníctvom národných projektov resp. dopytovo – orientovaných projektov. Začlenenie zoznamu strategických projektov do PST tým bolo zrušené.

Ďalej pán Balík objasnil účel zberu projektových zámerov v rámci nezáväznej online výzvy, ktorým bolo najmä nastavenie predbežného rozdelenia alokácie a zamerania opatrení a aktivít v rámci programovania FST. Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok budú môcť byť vyhlasované až po schválení Programu Slovensko. V tejto súvislosti MIRRI SR zahájilo prípravu týchto výziev. Prvé dve, týkajúce sa výstavby zariadení na výrobu OZE a revitalizácie územia, ako aj súvisiace schémy štátnej pomoci, sú aktuálne v procese prípravy zo strany MIRRI SR. Pokiaľ ide o zabezpečenie alokácie na predprojektovú prípravu z alokácie pre programové obdobie 2014 – 2020 v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej len „IROP“), limitom sú oprávnené aktivity, na ktoré táto alokácia môže byť použitá. Jednalo by sa najmä o oblasti stredných odborných škôl a verejnej osobnej dopravy. Oblasť energetickej efektívnosti je aktuálne predmetom diskusii s EK.

Ďalšou témou TK bol aktuálny stav technickej asistencie ELENATARGET. Pokiaľ ide o TA ELENA, predbežná prihláška bola zaslaná Európskej investičnej banke a je konzultovaná s jej zástupcom p. A. Piontekom. Celková investícia v rámci energetickej efektívnosti v rámci programu ELENA  je po predbežnom preskúmaní projektových zásobníkov FST, ako aj Strategicko-plánovacieho zásobníka regiónu, v objeme 80 mil. EUR. Doplnenie projektových zámerov do tohto zásobníka je možné a vítané. Ďalším cieľom je podanie ostrej žiadosti, a to do konca novembra 2022.

Ďalšiu technickú asistenciu poskytuje pre projektové zámery verejnej správy spoločnosť PwC. Pri ich výbere je aplikovaný filter, ktorý limituje tie projektové zámery, ktoré získajú podporu cez program ELENA. Pán Šebaň (PwC) objasnil formu podpory, ktorá je skôr metodického rázu a prebieha v niekoľkých krokoch. PwC v tejto veci zašle návrhy na konkrétnych aktérov v regiónoch.

Pán Balík taktiež oznámil zaslanie prvého čísla newsletteru na relevantných regionálnych aktérov, ktoré prebehlo v septembri 2022 a informoval o aktuálnej príprave ďalšieho čísla. Ďalej informoval o účasti tímu MIRRI SR v delegácii prezidentky v rámci oficiálnej návštevy Grécka a Severného Macedónska. Súčasťou delegácie boli aj zástupcovia z regiónu horna Nitra, pani M. Lamačková a pán A. Vlčko. Cieľom návštevy bola výmena skúseností pri príprave PST, ako aj príprave na jeho implementáciu.

Taktiež informoval o plánovaných workshopoch organizovaných MIRRI SR v spolupráci s PwC, ktoré sa uskutočnia v septembri 2022 (22. 09. 2022 workshop k 3. Pilieru Mechanizmu spravodlivej transformácie a 28. 09. 2022 workshop „train the trainer“ pre projektových manažérov z územia).

Najbližšie zasadnutie tematickej komisie Rady partnerstva JTF sa bude konať dňa 30. 09. 2022 na rovnakom mieste, teda v budove RKC v Prievidzi.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *