Akčný plán

Akčný plán transformácie uhoľného regiónu horná Nitra

Akčný plán transformácie uhoľného regiónu horná Nitra predstavuje základný strategický dokument na regionálnej úrovni súvisiaci s národnými záväzkami. 

História a pozadie vzniku dokumentu

Región horná Nitra je priemyselný región historicky orientovaný predovšetkým na ťažbu hnedého uhlia a s tým súvisiace hospodárske činnosti. Ďalšími dôležitými odvetviami sú automobilový, chemický a elektrotechnický priemysel, výroba plastových materiálov, obuvnícky priemysel, textilný priemysel a iné. Horná Nitra sa stala jedným z pilotných regiónov iniciatívy Európskej komisie pre uhoľné regióny v transformácii. Cieľom tejto iniciatívy je pomôcť členským štátom Európskej únie a týmto regiónom pri riešení problémov spojeným s prechodom na nízkouhlíkové hospodárstvo a zároveň udržať rast a pracovné miesta v postihnutých oblastiach.

Dňa 5. februára 2018 sa v Trenčíne uskutočnilo rokovanie predstaviteľov Európskej komisie, vlády Slovenskej republiky, verejnej správy a súkromného sektora k transformácii regiónu hornej Nitry. Cieľom rokovania bolo identifikovať konkrétne oblasti a projekty, cez ktoré je možné podporiť nové podnikateľské aktivity, vytvárať podmienky pre zvýšenie mobility pracovnej sily, celkovo zatraktívniť región pre nových investorov a vytvárať nové pracovné miesta aj so zreteľom na existujúce pracovné zručnosti, potenciál a tradície v regióne.

V marci 2018 bola vytvorená pracovná skupina pre prípravu a implementáciu Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra podpredsedom vlády pre investície, ktorej prvé zasadnutie sa konalo 27.marca 2018.

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 580 z 12.12.2018 k návrhu problematiky transformácie regiónu horná Nitra v súvislosti s návrhom všeobecného hospodárskeho záujmu na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny schválila pokračovanie všeobecného hospodárskeho záujmu, ktorý však má skončiť najneskôr v roku 2023. Vláda zároveň rozhodla o vypracovaní Akčného plánu, ktorý zabezpečí transformáciu ekonomiky regiónu.

Návrh Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu Horná Nitra bol pripravený s Európskou komisiou – Službou na podporu štrukturálnych reforiem (EC SRSS) ako súčasť projektu Transformácia uhoľného regiónu Horná Nitra, ktorý dodala spoločnosť PwC pre Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a Trenčiansky samosprávny kraj. Projekt bol oficiálne zahájený 17.10.2018 na úvodnom stretnutí, ktoré sa konalo v Trenčíne. Projekt začal analýzou súčasného stavu regiónu Horná Nitra v súvislosti s transformáciou z uhoľnej ekonomiky, ktorá zahŕňala preštudovanie dokumentov, správ a analýz, ktoré boli už k tejto téme spracované, preštudovanie medzinárodnej praxe a analýzy týkajúcich sa transformácie uhoľných regiónov vo svete, analýzu štatistických dát a analýzu relevantnej legislatívy a regulácií.

Po sfinalizovaní analytickej časti bolo zorganizovaných niekoľko veľkých pracovných stretnutí v regióne hornej Nitry k prediskutovaniu hlavných tém a rámcovej vízie regiónu do budúcnosti. Vízia a ciele transformácie boli rozpracované do pilierov, priorít a opatrení. Pracovné stretnutia boli organizované v zmysle tzv. bottom-up princípu, t.j. prístupom zdola nahor. Súčasťou tvorby akčného plánu bol tiež zber indikatívnych projektových zámerov s cieľom zistiť záujem o realizáciu projektov, ktoré by mohli byť súčasťou akčného plánu, potenciálnych nositeľov projektov a analyzovať, ako tieto indikatívne projekty pomáhajú napĺňať ciele jednotlivých pilierov, priorít a opatrení akčného plánu. Dokument tiež analyzuje rôzne možnosti financovania jednotlivých opatrení akčného plánu z viacerých zdrojov.

Vypracovaniu Akčného plánu predchádzalo 17 veľkých pracovných stretnutí, z toho 3 rokovania s Európskou komisiou, 7 stretnutí Pracovnej skupiny pre prípravu Akčného plánu transformácie regiónu Horná Nitra, množstvo menších rokovaní expertných pracovných skupín na Hornej Nitre, ako aj návštev jednotlivých zainteresovaných subjektov zo strany spoločnosti PwC ako spracovateľa akčného plánu. Uskutočnili sa aj nespočetné neformálne pracovné stretnutia, či už na úrovni samospráv, ale aj na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Ďalej bolo usporiadaných 5 podujatí pre verejnosť, tzv. verejné vypočutia v Handlovej, Novákoch, Bojniciach, Prievidzi a Partizánskom, na ktorých bol predstavený akčný plán širokej verejnosti a na ktorých ho bolo možné aj priamo pripomienkovať. V mesiacoch apríl a máj 2019 sa konali dve kolá neformálnych pripomienok členmi Pracovnej skupiny pre prípravu Akčného plánu transformácie regiónu Horná Nitra, ktorá je postavená na participatívnom princípe. V rámci všetkých týchto rokovaní a stretnutí prišlo 150 pripomienok od 20 zainteresovaných subjektov (neformálne pripomienkovania). Všetky adekvátne pripomienky, podnety a návrhy boli zapracované. Akčný plán bol ďalej predložený Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu na medzirezortné pripomienkové konanie, ako aj na posúdenie Stálej pracovnej komisii na posudzovanie vybraných vplyvov a vláda SR ho následne uznesením č. 336 zo dňa 3. Júla 2019 schválila.

Aktuálna situácia

Vláda SR 7. januára 2021 Vláda SR schválila prvú Aktualizáciu Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra. Bolo pri nej zohľadnené vytvorenie nového Fondu na spravodlivú transformáciu, ktorým Európska komisia vyčlenila finančné prostriedky aj pre oblasť hornej Nitry. Čerpanie z Fondu na spravodlivú transformáciu je podmienené prípravou Plánu spravodlivej transformácie, ktorý má Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, povinnosť predložiť v prvom polroku roku 2021.

Plán spravodlivej transformácie pre región hornej Nitry bude nadväzovať na aktivity zahájené počas prípravy akčného plánu. Pracovná skupina zriadená pre koordináciu transformácie v regióne bude pokračovať v rámci Rady partnerstva za účelom definovania priorít a návrhu projektov pre financovanie z Fondu na spravodlivú transformáciu.

Kontakt na subjekt zodpovedný za prípravu Plánu spravodlivej transformácie:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz, jtf@vicepremier.gov.sk