Ciele transformácie

Cieľ a vízia transformácie a dlhodobého rozvoja regiónu horná Nitra je nasledovný:

  • Atraktívny región – horná Nitra ako región, v ktorom nájdu uplatnenie ľudia na všetkých úrovniach vzdelania, predovšetkým však vysokokvalifikovaní zamestnanci v odvetviach s vysokou pridanou hodnotou. Týmto spôsobom dôjde k zvráteniu negatívneho migračného a demografického trendu predovšetkým u mladej populácie. Horná Nitra ako región atraktívny pre trávenie voľného času pre domácich i zahraničných
  • Symbióza ekonomiky a čistého životného prostredia – rozvoj priemyselnej a poľnohospodárskej výroby a služieb, ktoré budú prispievať k navráteniu a udržaniu čistého životného prostredia v regióne, a to dodržiavaním prísnych environmentálnych noriem, či vytváraním inovatívnych riešení v podobe zelenej energetiky, obehového hospodárstva, či iných environmentálne pozitívnych technológií.
  • Prepojený región – horná Nitra ako región prepojený vnútorne, ako aj so Slovenskom a svetom prostredníctvom viacerých komunikačných a transportných kanálov, vrátane kvalitnej cestnej a železničnej dopravy a vysokorýchlostného pripojenia na internet. Horná Nitra ako región rozvíjajúci ekologické a zdraviu prospešné formy dopravy, ako verejná osobná doprava, cyklodoprava, pešia doprava a doprava na alternatívne palivo.
  • Sebestačnosť – horná Nitra ako región, v ktorom je spotreba väčšiny lokálne dostupných statkov uspokojená lokálnou produkciou, najmä v prípade potravín, energie a služieb.

Transformácia uhoľného regiónu

Súčasťou Trenčianskeho samosprávneho kraja je uhoľný región horná Nitra, ktorý je zapojený do pilotného projektu Platformy Európskej únie pre uhoľné regióny v transformácii. Účelom tejto aktivity je podpora implementácie špecifickej priority rozvoja  na  úrovni  SR  v oblasti  útlmu  výroby elektriny z uhlia, ktorej  dôsledkom  je  postupné  ukončovanie  ťažby  hnedého  uhlia  v regióne hornej Nitry.

Celý proces transformácie je štrukturálnou zmenou, ktorá bude trvať niekoľko rokov. Nie je to proces, ktorý by bolo možné urýchliť a ktorý by bol vyriešený v priebehu niekoľkých mesiacov. Hlavnými princípmi transformácie regiónu sú participatívnosť a transparentnosť procesu transformácie, ochrana životného prostredia, dlhodobá udržateľnosť projektov a integrovanosť, prepojenosť a vzájomná nadväznosť projektov, ktoré budú v rámci transformácie realizované.