Región horná Nitra

mapka TSK - HN

Horná Nitra ako prirodzený región Slovenska je administratívne začlenený pod Trenčiansky samosprávny kraj. HORNÚ NITRU tvoria okresy Prievidza, Partizánske, Bánovce nad Bebravou  (Topoľčany – NSK). V užšom zmysle však zahŕňa len prvé dva okresy. Osou regiónu je rieka Nitra, ktorá tu aj pramení a priberá Handlovku a Nitricu. Územie Hornej Nitry je súčasťou mohutného horstva Západných Karpát.

  • Okres Prievidza pozostáva z 48 obci a 4 miest ( Prievidza, Bojnice, Nováky a Handlová)
  • Okres Partizánske pozostáva z 22 obci a 1 mesta (Partizánske)

 

Zamestnanosť

Baníctvo a výroba  energie  z hnedého  uhlia  boli  hlavným  nositeľom  ekonomickej  aktivity  a zamestnanosti v regióne hornej Nitry od začiatku 20. storočia. Od vrcholu zamestnanosti v oblasti ťažby hnedého uhlia v 70. rokoch však do súčasnosti už prebehol výrazný útlm. V súčasnosti v činnostiach priamo naviazaných na ťažbu hnedého uhlia pracuje 3 244 zamestnancov a ďalších takmer 600 zamestnancov pracuje v neuhoľnom sektore.

Zároveň v regióne vznikali ďalšie odvetvia ťažkého priemyslu, ako chemický priemysel, či gumárne, ako aj ľahkého priemyslu, ako výroba obuvi, nábytku, či poľnohospodárska výroba. V súčasnosti došlo k čiastočnej diverzifikácii ekonomiky príchodom strojárskej výroby, výroby súčastí do automobilov a obnovením výroby obuvi, či stavebného materiálu.

 

Vzdelanie

Tradícia zamerania  regiónu  na  priemyselnú  výrobu  sa  odráža  aj  vo  vzdelanostnej štruktúre  uchádzačov  o zamestnanie v regióne. Okolo dvoch tretín uchádzačov o zamestnanie v regióne hornej Nitry má stredné odborné vzdelanie  alebo  úplné stredné odborné vzdelanie, pričom priemer na Slovensku je okolo  polovice. Podiel uchádzačov s vysokoškolským vzdelaním (bakalárske, magisterské, doktorandské) je v regióne hornej Nitry na úrovni 13-13,6%, čo je mierne nad priemerom Slovenska (12%). Podiel uchádzačov s neukončeným základným vzdelaním v regióne hornej Nitry je prakticky nulový, pričom priemer na Slovensku je okolo 6%.

V okrese Prievidza sa nachádza celkovo 119 škôl, škôlok a stredných škôl a v okrese Partizánske ide o 49. Vysoká škola v okresoch Prievidza a Partizánske absentuje.

 

Demografický vývoj

Podľa štúdie  SAV dosiahne podiel ľudí v dôchodkovom veku v okrese Prievidza 33 % a v okrese Partizánske 34,9 %  a v najbližších 20 rokoch bude trend starnutia populácie pokračovať. Už v súčasnosti je populácia hornej Nitry v priemere o 2 roky staršia ako je celoslovenský priemer

Trend starnutia obyvateľstva sa odráža aj na vekovej štruktúre uchádzačov o zamestnanie. Počet uchádzačov o zamestnanie  v vekovej štruktúre do 25 rokov je v okrese Partizánske 218 a v okrese Prievidza 694, pričom priemer SR je 407. Počet uchádzačov o zamestnanie v vekovej štruktúre od 25 do 54 rokov je v okrese Partizánske 1077 a v okrese Prievidza 3571, pričom priemer SR je 1963. Počet uchádzačov o zamestnanie v vekovej štruktúre nad 55 rokov a viac je v okrese Partizánske 277 a v okrese Prievidza 923, pričom priemer SR je 485 .

Negatívny demografický vývoj, ktorý v súčasnosti prispieva k nízkej úrovni nezamestnanosti v okresoch Prievidza a Partizánske, ale zároveň spôsobuje, že obyvateľstvo v týchto okresoch starne rýchlejšie, ako slovenský priemer.

 

Cestovný ruch na hornej Nitre

Pramene minerálnych a termálnych vôd v Bojniciach, Chalmovej a Malých Bieliciach prispeli k vzniku kúpeľov s termálnymi kúpaliskami. Významnými strediskami cestovného ruchu sú aj Nitrianske Rudno s vodnou nádržou, v Bojniciach ZOO, pôvodne banícke mesto Handlová s rekreačným strediskom Remata, Fačkovské sedlo so strediskom zimných športov a turistiky.

Bohatá tradícia a kultúra tohto regiónu je v jeho folklóre, tradičnej ľudovej výrobe a ľudovom odeve . Región hornej Nitry patrí medzi regióny s najvyššou kultúrnou aktivitou na Slovensku.

Najznámejšou národnou prírodnou pamiatkou je Prepoštská jaskyňa. Z najstarších architektonických pamiatok je zastúpená sakrálna architektúra – románsky kostol v Diviakoch nad Nitricou s dvojvežovým priečelím, Kostol sv. Anny v Bystričanoch-Chalmovej a Kostol Panny Márie v Prievidzi. Významnými pamiatkami z obdobia gotiky sú časti kráľovských hradov Sivý kameň a Bojnice. Región hornej Nitry sa vyznačuje aj vysokou úrovňou mestskej a dedinskej historickej zástavby.