Možnosti financovania

Vyhlásené výzvy a vyzvania k 16.11.2023:

Ostatné granty

Zelená domácnostiam_využitie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach_poukážky

Národný projekt_Digitálna transformácia vzdelávania a školy (DiTEdu)_PSK-MSVVS-006-2023-NP-ESF+

Národný projekt_Bezplatné poradenské činnosti v oblasti riadenia dlhov_PSK-MPSVR-008-2023-NP-ESF+

Fond na podporu umenia_Výzva č. 4/2024

Technická pomoc_Financovanie projektov TP oprávneného prijímateľa MZ SR (SO)_PSK-MIRRI-903-2023-TP-ESF+

Technická pomoc_Financovanie projektov TP oprávneného prijímateľa ÚV SR – ÚSVRK (SO)_PSK-MIRRI-902-2023-TP-ESF+

Technická pomoc_Financovanie projektov TP oprávneného prijímateľa ÚV SR – ONÚ OLAF_PSK-MIRRI-901-2023-TP-EFRR

Národný projekt_Rozvoj dlhodobej starostlivosti poskytovanej na komunitnej úrovni v BBSK_PSK-MPSVR-005-2023-NP-ESF+

Národný projekt_Podpora a profesionalizácia odborných kapacít v oblasti sociálneho začlenenia_PSK-MPSVR-010-2023-NP-ESF+

Národný projekt_Riadenie bezpečnosti, návrhové opatrenia a analýza financovateľnosti bezpečnostných opatrení na cestách I. triedy - III. Etapa_OPII-154-6.2-SSC-BEZP

Národný projekt_Rodinné poradne II. – rozvoj poskytovania poradensko- psychologických služieb pre jednotlivcov, páry a rodiny_PSK-MPSVR-009-2023-NP-ESF+

Národný projekt_Zavedenie manažérstva kvality v OVP a vzdelávania dospelých_PSK-MSVVS-005-2023-NP-ESF+

Národný projekt_Systémová podpora duševného zdravia a prevencie detí, žiakov a študentov cez systém poradenstva a prevencie_PSK-MSVVS-004-2023-NP-ESF+

Digitalizovaná patológia podporovaná umelou inteligenciou_11I03-21-V19

Národný projekt_Centrá excelentnosti OVP (CEOVP)_PSK-MSVVS-003-2023-NP-ESF+

Národný projekt_Vybudovanie modulárneho a integrovaného volebného informačného systému_PSK-MIRRI-605-2023-NP-EFRR

Národný projekt_SK4ERA II - Podpora účasti SR v Európskom výskumnom priestore II_PSK-MSVVS-002-2023-NP-EFRR

Kreatívna Európa_Partnerstvá v oblasti žurnalistiky

Innovation LAB 2024_CREA-CROSS-2024-INNOVLAB

7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Národný projekt_Vybudovanie environmentálneho centra Dropie a podpora certifikovaných poskytovateľov environmentálnej výchovy a osvety_PSK-MZP-005-2023-NP-KF

Národný projekt_Vykonávanie komunitnej osvety zdravia najmä pre príslušníkov MRK a znevýhodnené skupiny na podporu zdravia a prevenciu ochorení_PSK-MZ-001-2023-NP-ESF+

Podpora vývoja inovatívnych digitálnych riešení_09I05-03-V03

Sanácia environmentálnych záťaží_PSK-MZP-004-2023-DV-KF

Podpora vývoja inovatívnych riešení v oblasti dekarbonizácie_09I04-03-V03

Podpora výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z OZE a na podporu zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE - batériové systémy_01I01-26-V06

Využitie geotermálnej energie v Košickej kotline_PSK-MIRRI-006-2023-NP-FST

Národný projekt_Podpora začlenenia detí a žiakov v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine

Finančná podpora pre poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti na zriadenie nových všeobecných ambulancií v nedostatkových oblastiach_11I01-21-V28

Audit úrovne internacionalizácie a implementácia projektov internacionalizácie vysokých škôl a verejných výskumných inštitúcií_10I04-20-V01

Podpora projektov propagácie vysokých škôl v zahraničí_10I04-20-V03

Národný projekt_Prvá pomoc III._OPĽZ-NP-2023/8.1.1/RO-01

Podpora zariadení na výrobu elektriny zo slnečnej energie_PSK-MIRRI-004-2023-DV-FST

Ochrana a využívanie vôd_výzva č. B-1/2024

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich budov s dôrazom na ochranu ovzdušia (L) na rok 2024

Výstavba stokovej siete,  čistiarní odpadových vôd, decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami a vodovodov_PSK-MZP-002-2023-DV-KF

Výstavba stokovej siete,  čistiarní odpadových vôd, decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami a vodovodov_PSK-MZP-001-2023-DV-EFRR

Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie_MAS_038/7.5/2

Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností_MAS_028/6.4/3

INTERREG SK-CZ/2023/5_Biodiverzita

INTERREG SK-CZ/2023/4_Vzdelávanie

Synergická podpora projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc_PSK-MH-001-2023-DV-FST

Zvýšenie dostupnosti systémov verejnej správy_PSK-MIRRI-604-2023-DV-EFRR

Financovanie projektov TP oprávneného prijímateľa MV SR - ÚSVROS_PSK-MIRRI-900-2023-TP-EFRR

Kapitálový booster pre schémy na podporu výskumu a vývoja_09I03-03-V06

Early stage granty_09I03-03-V05

Učitelia pre 21. storočie_07R01-20-V03

Podpora posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou_10I02-03-V01

Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry

Podpora budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov_03I04-26-V02

Podpora budovania bezpečnostných dohľadových centier v prostredí verejnej správy_17I06-04-V01

Podpora verejnej osobnej dopravy s nulovými emisiami_PSK-MIRRI-005-2023-DV-FST

Nová sieť nemocníc - zlepšenie kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti - doplnenie prístrojového vybavenia nemocníc_11I02-21-V11

Národný projekt_Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom kompenzácie ich nákladov na energie_OPII-150-15.1-MH

Podpora excelentných projektov Horizontu Európa, ktoré získali ocenenie „Seal of Excellence“ alebo prešli úspešne hodnotením zo strany EK_09I01-03-V03

Podpora pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôl_08I01-20-V05

Výzva č. 4: Komplexná modernizácia budov a internátov verejných a štátnych vysokých škôl_08I01-20-V04

Podpora spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk - digitálne vouchery

Podpora spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk - inovačné vouchery_09I02-03-V03

Rekonštrukcia a modernizácia základných škôl_PSK-MIRRI-003-2023-DV-EFRR

Odstraňovanie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility_PSK-MIRRI-002-2023-DV-EFRR

Miestne občianske a preventívne služby_PSK-UV-001-2023-DV-ESF+

"Matching“ granty ku zdrojom získaným od súkromného sektora v rámci výskumnej spolupráce_09I02-03-V02

Zriadenie centier zdieľaných služieb_16I04-12-V01

Podpora komplexného rozvoja stredného odborného vzdelávania_PSK-MIRRI-001-2023-DV-FST

Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie_68/PRV/2023

Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností_67/PRV/2023

Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti_13I01-22-V02

Podpora vypracovania predprojektovej a projektovej dokumentácie_OPKZP-PO1/2-SC142/211-2023-81 v rámci špecifických cieľov 1.4.2  a 2.1.1

Podpora obnovy a odolnosti zameraná na podporu prípravy projektov v Horizonte Európa

Poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny z kapitoly Ministerstva hospodárstva SR_priamy grant

Národný projekt_Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy IV. Etapa_OPII-147-6.2-SSC-RKI4

Odstraňovanie následkov havárie a mimoriadneho zhoršenia kvality vôd alebo mimoriadneho ohrozenia kvality vôd ohrozujúcich alebo poškodzujúcich životné prostredie

Investície súvisiace s poskytovaním pomoci pre osoby v materiálnej deprivácii, ako sú skladovacie kapacity a prepravné kapacity potrebné pre distribúciu potravinovej pomoci pre cieľovú skupinu_64/PRV/2023

Podpora budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre územnú samosprávu a nimi zriadené organizácie_kód výzvy 03I04-26-V01

Modernizácia oddelení v ústavnej psychiatrickej starostlivosti_12I07-21-V13

Výzva na predkladanie projektových zámerov na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti_13I01-22-V01

Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl_06I01-20-V01

Zvýšenie kapacít základných škôl_07I02-20-V02

Odstránenie dvojzmennej prevádzky v základných školách_07I02-20-V01

Podpora ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v oblasti starostlivosti o duševné zdravie_12I08-21-V02

Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva_projekty pozemkových úprav_60/PRV/2022

Národný projekt_Podpora efektívnej implementácie IROP_IROP-PO6-SC61-2022-102

Národný projekt_Podpora efektívnej implementácie IROP - REACT-EÚ_IROP-PO8-SC82-2022-101

Národný projekt_Podpora efektívnej implementácie IROP - REACT-EÚ_IROP-PO8-SC82-2022-100

Podopatrenie 19.4 - podpora na prevádzkové náklady a oživenie - chod pre Miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD)_57/PRV/2022

Národný projekt_Podpora administratívnych kapacít pre UMR_IROP-PO8-SC81-2022-95

Národný projekt_Podpora vytvorenia technických sekretariátov_IROP-PO8-SC81-2022-92

Národný projekt_"Zelená domácnostiam III"_Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR_OPKZP-PO4-SC411-2022-NP10

Zavádzanie nových alebo zlepšených produktov, procesov alebo systémov riadenia a organizácie_OPRH-PMaS-5.2.1-A3-2022-04