Možnosti financovania

Vyhlásené výzvy a vyzvania k 09.02.2024:

Informačno-poradenská linka_ostatné granty

Krok za krokom II_PSK-MPSVR-021-2024-DV-ESF+

Triedený zber komunálnych odpadov_PSK-MZP-009-2024-DV-EFRR

Technická pomoc_Financovanie projektov TP oprávneného prijímateľa MF SR – platobný orgán_PSK-MIRRI-920-2024-TP-EFRR

Technická pomoc_Financovanie projektov TP oprávneného prijímateľa MF SR – Koordinačný orgán pre finančné nástroje_PSK-MIRRI-915-2024-TP-EFRR

Technická pomoc_Financovanie projektov TP oprávneného prijímateľa MIRRI SR - Regionálne centrá_PSK-MIRRI-916-2024-TP-EFRR

Technická pomoc_Financovanie projektov TP oprávneného prijímateľa DataCentrum_PSK-MIRRI-918-2024-TP-EFRR

Technická pomoc_Financovanie projektov TP oprávneného prijímateľa MIRRI SR – implementačná úroveň_PSK-MIRRI-921-2024-TP-EFRR

Technická pomoc_Financovanie projektov TP oprávneného prijímateľa MIRRI SR (RO)_PSK-MIRRI-914-2024-TP-EFRR

Technická pomoc_Financovanie projektov TP oprávneného prijímateľa MŽP SR (SO)_PSK-MIRRI-912-2024-TP-KF

Fond na podporu umenia_Výzva č. 7

Štipendiá pre vysokoškolákov

Program podpory lokálnych komunít

Využívanie dronov na podporu udržateľných digitálnych služieb v sektoroch poľnohospodárstva, výroby, lesníctva a chovu dobytka

Podpora malých projektov v oblasti finančného vzdelávania a finančnej gramotnosti

Výzvy  na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu v roku 2024

Predkladanie návrhov jednoduchých a kombinovaných programov na rok 2024 v rámci informačných a propagačných akcií týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách

Poskytnutie dotácie z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja

Národný projekt_Sme si rovní II._PSK-MPSVR-029-2024-NP-ESF+

Národný projekt_Poskytovanie potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci najodkázanejším osobám_PSK-MPSVR-015-2024-NP-ESF+

Grantový program Vzdelanie_Štipendiá pre stredoškolákov

Technická pomoc_Financovanie projektov TP oprávneného prijímateľa MPSVaR SR (SO)_PSK-MIRRI-913-2024-TP-ESF+

Technická pomoc_Financovanie projektov TP oprávneného prijímateľa MH SR (SO)_PSK-MIRRI-907-2024-TP-EFRR

Národný projekt_Podpora využívania inovatívnych foriem, nástrojov a procesov verejného obstarávania pre riešenia inteligentných miest a regiónov_PSK-MIRRI-610-2024-NP-EFRR

Výstavba stokovej siete, čistiarní odpadových vôd, decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami a vodovodov v aglomeráciách do 2 000 EO v chránených vodohospodárskych oblastiach mimo dobiehajúcich regiónov_PSK-MZP-007-2023-DV-EFR_PSK-MZP-008-2023-DV-KF

Výstavba stokovej siete, čistiarní odpadových vôd, decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami a vodovodov v aglomeráciách do 2 000 EO v chránených vodohospodárskych oblastiach mimo dobiehajúcich regiónov_PSK-MZP-007-2023-DV-EFRR

Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách_PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR

Rozvoj jednotných kontaktných miest (JKM) Záruky pre mladých v regiónoch Slovenska_PSK-MPSVR-023-2023-DV-ESF+

ERC Visiting granty_09I01-03-V06

Preklenovacie ERC granty_09I01-03-V05

Podpora projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) v oblasti mikroelektroniky_17l04-04-V03

Regionálne analýzy a partnerstvá pre mladých_PSK-MPSVR-022-2023-DV-ESF+

Národný projekt_Rozšírenie informačného systému energetickej efektívnosti pre potreby krajských energetických centier a regionálnych centier udržateľnej energetiky_PSK-SIEA-004-2023-NP-EFRR

Národný projekt_Kapacity pre rozvoj udržateľnej energetiky a dekarbonizáciu regiónov_PSK-SIEA-003-2023-NP-EFRR

Národný projekt_Podpora opatrovateľskej služby_PSK-MPSVR-028-2023-NP-ESF+

Zavádzanie housing-led prístupov so sprievodnými opatreniami na zabezpečenie dostupného bývania_PSK-MPSVR-020-2023-DV-ESF+

Vyhlásené výzvy MAS Magura Strážov

Podpora zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE - prečerpávacie vodné elektrárne a stacionárne batériové systémy_01I03-26-V07

Poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rekonštrukciu a dobudovanie zabezpečených priestorov kritickej infraštruktúry v súlade so schémou pomoci_17I06-04-V03

Technická pomoc_Financovanie projektov TP oprávneného prijímateľa MV SR (SO)_PSK-MIRRI-910-2023-TP-EFRR

Technická pomoc_Financovanie projektov TP oprávneného prijímateľa – MŽP SR – Manažér kontroly DNSH_PSK-MIRRI-909-2023-TP-EFRR

Technická pomoc_Financovanie projektov TP oprávneného prijímateľa MD SR (SO)_PSK-MIRRI-911-2023-TP-KF

Národný projekt_Zelená domácnostiam_PSK-SIEA-001-2023

Národný projekt_Rozvoj výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately II_PSK-MPSVR-017-2023-NP-ESF+

Národný projekt_Prevencia a eliminácia násilia a sociálneho vylúčenia prostredníctvom národných liniek pomoci_PSK-MPSVR-018-2023-NP-ESF+

Technická pomoc_Financovanie projektov TP oprávneného prijímateľa – MPSVaR SR - Gestor HP_PSK-MIRRI-908-2023-TP-EFRR

Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov_72/PRV/2023

Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh_70/PRV/2023

Poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rekonštrukciu a dobudovanie zabezpečených priestorov kritickej infraštruktúry_17I06-04-V02

Európske hlavné mesto kultúry 2026_PSK-MIRRI-007-2023-UMR-EFRR

Národný projekt_Online procesy - ezdravie_PSK-MIRRI-609-2023-NP-EFRR

Národný projekt_OnkoAsist – manažment cesty pacienta od nálezu po začiatok liečby_PSK-MIRRI-608-2023-NP-EFRR

Národný projekt_Podpora odborného vzdelávania a prípravy v rámci iniciatívy Catching-up regions_PSK-MSVVS-007-2023-NP-ESF+

Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred povodňami_PSK-MZP-003-2023-DV-KF

Mapovanie a monitoring biotopov a druhov_PSK-MZP-006-2023-DV-KF

Technická pomoc_Financovanie projektov TP oprávneného prijímateľa ÚVO (SO)_PSK-MIRRI-905-2023-TP-EFRR

Technická pomoc_Financovanie projektov TP oprávneného prijímateľa MŠVVaŠ SR (SO)_PSK-MIRRI-906-2023-TP-ESF+

Podpora zapájania slovenských predkladateľov v rámci priamo riadených programov Európskej únie: CEF Telecom, CEF 2 Digital a DIGITAL_17I04-04-V01

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry_Výzva č. 2023/001

Technická pomoc_Financovanie projektov TP oprávneného prijímateľa SIEA (SO)_PSK-MIRRI-904-2023-TP-FST

Zelená domácnostiam_využitie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach_poukážky

Dunajský nadnárodný program 2021 - 2027 - druhá výzva

Digitalizovaná patológia podporovaná umelou inteligenciou_11I03-21-V19

Kreatívna Európa_Partnerstvá v oblasti žurnalistiky

Innovation LAB 2024_CREA-CROSS-2024-INNOVLAB

Národný projekt_Vybudovanie environmentálneho centra Dropie a podpora certifikovaných poskytovateľov environmentálnej výchovy a osvety_PSK-MZP-005-2023-NP-KF

Podpora vývoja inovatívnych digitálnych riešení_09I05-03-V03

Sanácia environmentálnych záťaží_PSK-MZP-004-2023-DV-KF

Podpora vývoja inovatívnych riešení v oblasti dekarbonizácie_09I04-03-V03

Finančná podpora pre poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti na zriadenie nových všeobecných ambulancií v nedostatkových oblastiach_11I01-21-V28

Podpora zariadení na výrobu elektriny zo slnečnej energie_PSK-MIRRI-004-2023-DV-FST

Výstavba stokovej siete,  čistiarní odpadových vôd, decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami a vodovodov_PSK-MZP-002-2023-DV-KF

Výstavba stokovej siete,  čistiarní odpadových vôd, decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami a vodovodov_PSK-MZP-001-2023-DV-EFRR

Synergická podpora projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc_PSK-MH-001-2023-DV-FST

Zvýšenie dostupnosti systémov verejnej správy_PSK-MIRRI-604-2023-DV-EFRR

Financovanie projektov TP oprávneného prijímateľa MV SR - ÚSVROS_PSK-MIRRI-900-2023-TP-EFRR

Early stage granty_09I03-03-V05

Podpora budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov_03I04-26-V02

Podpora verejnej osobnej dopravy s nulovými emisiami_PSK-MIRRI-005-2023-DV-FST

Podpora excelentných projektov Horizontu Európa, ktoré získali ocenenie „Seal of Excellence“ alebo prešli úspešne hodnotením zo strany EK_09I01-03-V03

Výzva č. 4: Komplexná modernizácia budov a internátov verejných a štátnych vysokých škôl_08I01-20-V04

Podpora spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk - inovačné vouchery_09I02-03-V03

Odstraňovanie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility_PSK-MIRRI-002-2023-DV-EFRR

Miestne občianske a preventívne služby_PSK-UV-001-2023-DV-ESF+

"Matching“ granty ku zdrojom získaným od súkromného sektora v rámci výskumnej spolupráce_09I02-03-V02

Zriadenie centier zdieľaných služieb_16I04-12-V01

Podpora komplexného rozvoja stredného odborného vzdelávania_PSK-MIRRI-001-2023-DV-FST

Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti_13I01-22-V02

Podpora obnovy a odolnosti zameraná na podporu prípravy projektov v Horizonte Európa

Investície súvisiace s poskytovaním pomoci pre osoby v materiálnej deprivácii, ako sú skladovacie kapacity a prepravné kapacity potrebné pre distribúciu potravinovej pomoci pre cieľovú skupinu_64/PRV/2023

Podpora budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre územnú samosprávu a nimi zriadené organizácie_kód výzvy 03I04-26-V01

Modernizácia oddelení v ústavnej psychiatrickej starostlivosti_12I07-21-V13

Výzva na predkladanie projektových zámerov na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti_13I01-22-V01

Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl_06I01-20-V01

Zvýšenie kapacít základných škôl_07I02-20-V02

Odstránenie dvojzmennej prevádzky v základných školách_07I02-20-V01

Podpora ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v oblasti starostlivosti o duševné zdravie_12I08-21-V02