Piliere Akčného plánu

Jednotlivé priority a opatrenia Akčného plánu sú zoskupené do 4 základných pilierov, ktoré sú prepojené a navzájom sa ovplyvňujú. Keďže pre úspešné smerovanie k vízii regiónu je potrebné dosiahnuť pokrok vo všetkých definovaných oblastiach, podpora ani jedného z pilierov by nemala výrazne prevyšovať ostatné.

Piliermi Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra sú:

Pilier Mobilita a prepojenosť regiónu pozostáva zo štyroch priorít, ktoré sa ďalej členia na opatrenia nasledovne:

 • Priorita I.1 Rozvoj udržateľných a alternatívnych foriem mobility a statickej dopravy
  • Opatrenie I.1.1 Rozvoj verejnej osobnej dopravy, statickej dopravy a integrovaných foriem dopravy
  • Opatrenie I.1.2 Rozvoj pešej dopravy, cyklodopravy a alternatívnych foriem mobility
  • Opatrenie I.1.3 Rozvoj dopravy prostredníctvom alternatívnych palív
 • Priorita I.2 Zvýšenie kvality miestnej cestnej a železničnej infraštruktúry
  • Opatrenie I.2.1 Rozvoj a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v regióne
  • Opatrenie I.2.2 Rozvoj miestnej cestnej infraštruktúry a cestných prepojení
  • Opatrenie I.2.3 Zlepšenie a rozvoj železničnej infraštruktúry
 • Priorita I.3 Zvýšenie dostupnosti k diaľničnej sieti
  • Opatrenie I.3.1 Rozvoj rýchlostných ciest a ciest I. triedy v regióne
  • Opatrenie I.3.2 Rekonštrukcie ciest I. triedy v regióne
 • Priorita I.4 Rozvoj ostatnej infraštruktúry
  • Opatrenie I.4.1 Rozvoj leteckej infraštruktúry
  • Opatrenie I.4.2 Rozvoj infraštruktúry vysokorýchlostných telekomunikačných sietí

Pilier Ekonomika, podnikanie a inovácie pozostáva zo štyroch priorít, ktoré sa ďalej členia na opatrenia nasledovne:

 • Priorita II.1 Podpora inovácií, výskumu a vývoja
  • Opatrenie II.1.1 Rozvoj inovácií, výskumu a vývoja v nadväznosti na špecializáciu regiónu a nové sektory ekonomiky
  • Opatrenie II.1.2 Rozvoj inovácií, výskumu a vývoja v oblasti udržateľnej energetiky
 • Priorita II.2 Podpora tvorby nových udržateľných pracovných miest
  • Opatrenie II.2.1 Rozvoj priamych investícií do tvorby nových diverzifikovaných a udržateľných pracovných miest
  • Opatrenie II.2.2 Rozvoj investícií do tvorby pracovných miest v hnedých parkoch
 • Priorita II.3 Podpora rozvoja malého a stredného podnikania
  • Opatrenie II.3.1 Podpora zakladania a technická pomoc malým a stredným podnikom
  • Opatrenie II.3.2 Podpora rozvoja malých a stredných podnikov
 • Priorita II.4 Podpora rozvoja udržateľného poľnohospodárstva a obehového hospodárstva
  • Opatrenie II.4.1 Rozvoj podnikania v poľnohospodárstve a ekologického a obehového poľnohospodárstva
  • Opatrenie II.4.2 Rozvoj ostatných sektorov obehového hospodárstva
 • Priorita II.5 Podpora rozvoja cestovného ruchu
  • Opatrenie II.5.1 Rozvoj cestovného ruchu v nadväznosti na tradíciu regiónu
  • Opatrenie II.5.2 Rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu v regióne

Pilier Udržateľné životné prostredie pozostáva z troch priorít, ktoré sa ďalej členia na opatrenia nasledovne:

 • Priorita III.1 Odstraňovanie environmentálnych dopadov a vplyvov
  • Opatrenie III.1.1 Riešenie environmentálnych dopadov a vplyvov spôsobených banskou činnosťou a ukončovanie banskej činnosti
  • Opatrenie III.1.2 Riešenie environmentálnych dopadov a vplyvov spôsobených inou činnosťou
 • Priorita III.2 Rozvoj udržateľnej energetiky
  • Opatrenie III.2.1 Rozvoj udržateľného tepelného hospodárstva regióne
  • Opatrenie III.2.2 Rozvoj nízkouhlíkovej energetiky v regióne
  • Opatrenie III.2.3 Podpora energetickej efektívnosti v regióne
  • Opatrenie III.2.4 Podpora smart riešení v energetike v regióne
  • Opatrenie III.2.5. Zriadenie Regionálneho centra udržateľnej energetiky
 • Priorita III.3 Zlepšovanie životného prostredia
  • Opatrenie III.3.1 Podpora investícií do udržateľného odpadového hospodárstva
  • Opatrenie III.3.2 Podpora investícií do udržateľného vodného hospodárstva
  • Opatrenie III.3.2 Podpora konverzie environmentálne zaťažených území a areálov

Pilier Kvalita života a sociálna infraštruktúra pozostáva zo štyroch priorít, ktoré sa ďalej členia na opatrenia nasledovne:

 • Priorita IV.1 Zlepšenie zdravotníckych, medicínsko-kúpeľných a sociálnych služieb
  • Opatrenie IV.1.1 Rozvoj zdravotníckych a medicínsko-kúpeľných služieb v nadväznosti na dopady banskej činnosti
  • Opatrenie IV.1.2 Rozvoj sociálnych služieb v nadväznosti na ukončovanie banskej činnosti
 • Priorita IV.2 Zlepšenie kvality života obyvateľov a spoločenská revitalizácia
  • Opatrenie IV.2.1 Rozvoj kultúry v regióne
  • Opatrenie IV.2.2 Rozvoj možností cestovného ruchu, voľnočasových, športových a rekreačných aktivít v regióne
  • Opatrenie IV.2.3 Rozvoj kvality verejných služieb pre obyvateľov
  • Opatrenie IV.2.4 Rozvoj podpory bývania v regióne
 • Priorita IV.3 Zlepšenie vzdelávania a kvalifikácie pracovnej sily
  • Opatrenie IV.3.1 Podpora stredného školstva a duálneho vzdelávania v regióne
  • Opatrenie IV.3.2 Podpora vyššieho vzdelávania v regióne
  • Opatrenie IV.3.3 Podpora mimoškolského vzdelávania, rekvalifikácií a talentov
 • Priorita IV.4 Zvýšenie sociálnej starostlivosti ohrozených skupín obyvateľstva
  • Opatrenie IV.4.1 Podpora asistencie a právnej starostlivosti o skupiny obyvateľstva ohrozené ukončovaním banskej činnosti
  • Opatrenie IV.4.2 Podpora na trhu práce pre skupiny obyvateľstva ohrozené ukončovaním banskej činnosti“