Európska komisia schválila Program Slovensko

Európska komisia schválila Program Slovensko 2021 – 2027. Ide o základný dokument pre čerpanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie a jediný operačný program v sedemročnom programovacom období rokov 2021 – 2027. Stalo sa tak niekoľko mesiacov po schválení tohto dokumentu na národnej úrovni – vládou SR dňa 28.6.2022. Základné informácie z finálnej podoby operačného programu predstavilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 24.11.2022 na konferencii s názvom „Tvoríme lepšie Slovensko“ v Prešove. Prítomní boli komisári Európskej komisie, p. Elisa Ferreira a p. Nicolas Schmit, členovia vlády SR, zástupcovia regionálnych a mestských samospráv a iní hostia.

Celková finančná alokácia Programu Slovensko 2021 -2027 predstavuje 12,6 miliárd EUR.

Kľúčové oblasti podpory kopírujú ciele politiky súdržnosti Európskej únie a sú nasledovné: 

  • Konkurencieschopnejšie a inteligentnejšie Slovensko: 1,9 mld. EUR
  • Zelenšie Slovensko: 4,2 mld. EUR
  • Prepojenejšie Slovensko: 2 mld. EUR
  • Sociálnejšie a inkluzívnejšie Slovensko: 3,3 mld. EUR
  • Európa bližšie k občanom: 400 mil. EUR

Špecifickým cieľom je Fond na spravodlivú transformáciu, ktorý má napomôcť riešiť sociálne, hospodárske a environmentálne dôsledky regiónom, ktorých sa týka prechod na uhlíkovú neutralitu. Z celkovej alokácie pre tento špecifický cieľ vo výške 441 mil. EUR môže čerpať región horná Nitra a niekoľko okresov Košického a Banskobystrického kraja. Zvyšné zdroje vo výške 410 mil. EUR sú určené na technickú pomoc. Podrobnosti implementácie Fondu na spravodlivú transformáciu určuje Plán spravodlivej transformácie územia, ako príloha Programu Slovensko 2021 – 2021.

Zlúčenie oblastí podpory do jedného operačného programu by malo priniesť zjednodušenie celého procesu s jednotnými pravidlami a metodikou a napomôcť rýchlejšiemu a efektívnejšiemu čerpaniu finančných prostriedkov.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe na tomto odkaze.