Technická asistencia START

Iniciatíva EÚ pre uhoľné regióny v transformácii spustila ďalšie kolo technickej asistencie "START" (Secretariat Technical Assistance to Regions in Transition) na podporu transformácie uhoľných regiónov (resp. regiónov naviazaných na ťažbu lignitu, rašeliny a roponosných bridlíc). START poskytuje krátkodobú podporu transformovaným regiónom, podporuje úsilie o dekarbonizáciu výroby a využívania energie, diverzifikáciu hospodárskych činností a pokrok v sociálnom rozvoji v regiónoch a komunitách, ktoré sú silne ovplyvnené prechodom od fosílnych palív.

Podpora zvyčajne zahŕňa konzultácie formou 50 - 100 "osobodní", poskytovaných počas 6 - 10 mesiacov.

Jedná sa o asistenciu, ktorá sa riadi dopytom a je prispôsobená potrebám príjemcov. Môže byť zameraná na širokú škálu tém, od vypracovania komplexnej stratégie transformácie a zásobníka projektov až po poskytovanie poradenstva v konkrétnych oblastiach, ako sú zručnosti a zamestnanosť, obnoviteľné zdroje energie, opätovné využitie opustených priemyselných areálov, sociálny rozvoj zahraničných investícií.

Výzva je otvorená od 10. januára do 23. februára 2024.

Typickými žiadateľmi sú orgány verejnej správy alebo organizácie občianskej spoločnosti. Žiadosti sú vítané najmä od menších regionálnych subjektov, ako sú obce, zoskupenia obcí a organizácie občianskej spoločnosti, ktoré aktívne prispievajú k procesu transformácie na regionálnej, miestnej alebo komunálnej úrovni.

Ďalšie informácie nájdete na stránke