Zasadnutie Tematickej komisie pre spravodlivú transformáciu pod Radou partnerstva TSK, 30.9.2022

Dňa 30. septembra júna 2022 sa konalo zasadnutie Tematickej komisie pre Fond na spravodlivú transformáciu (FST) zriadenej pod Radou partnerstva Trenčianskeho samosprávneho kraja za účasti zástupcov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI SR), Európskej komisie (EK), konzultačnej spoločnosti PricewaterhouseCoopers (PwC), verejného a súkromného sektora, zástupcov neziskového sektora a projektových kapacít z územia hornej Nitry, vrátane zástupcov Implementačnej jednotky horná Nitra. Stretnutie organizovalo MIRRI SR.

Programom stretnutia bolo informácia a diskusia k národným projektom a ich možnej podpore z prostriedkov FST.

Pani riaditeľka odboru strategických investícií a nadnárodných programov MIRRI SR Dominika Forgáčová, predstavila koncept národného projektu a podmienky určujúce oprávnenosť definície projektu ako národného. V rámci nich musí byť zdôvodnená nemožnosť realizácie projektu cez dopytovú výzvu, špecifikovaná príslušnosť národného projektu v rámci relevantného programu (v tomto prípade v rámci špecifického cieľa FST pre Program Slovensko na roky 2021-2027) a podrobne popísaný dôvod zvýhodnenia prijímateľa, ako aj osobitné kompetencie na implementáciu navrhovaných aktivít. Posledné z uvedených je rovnako potrebné zdôvodniť pre partnerov projektu.   Ďalej pripomenula nutnosť dodržania platných a schválených rámcov týkajúcich sa schvaľovania národných projektov. To je vykonávané troma spôsobmi, t. j. začlenením do programu, definíciou kompetencií predkladateľa vyplývajúcich z osobitných predpisov a schválením zo strany monitorovacieho výboru (ďalej len „MV“), či komisie pod MV. Ďalej poukázala na vzor č. 34 Centrálneho koordinačného orgánu (ďalej len „CKO“), ktorý poskytuje základné informácie a definície národného projektu.

Ako príklad národného projektu uviedla projekt „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“, kde je hlavným prijímateľom tohto projektu verejný sektor. Zároveň uviedla, že je nepravdepodobné, aby v rámci národného projektu bol oprávnený prijímateľ zo súkromného sektora. Pani Forgáčová ďalej iniciovala diskusiu s cieľom identifikácie a odôvodnenia potenciálu projektových zámerov, ktoré by mohli spĺňať atribúty národného projektu.  Pán Balík, generálny riaditeľ Sekcie inovácií, strategických investícií a analýz (HUB) MIRRI SR, ďalej uviedol, že koncept národného projektu ako taký nie je ukotvený v legislatíve iných členských štátov a vyzdvihol jeho špecifickosť v slovenskom národnom kontexte, ako aj výhrady Európskej komisie (ďalej len „EK“) k podpore  takéhoto konceptu.

Pani Martina Lamačková, vedúca odboru regionálneho rozvoja, TSK zdôraznila problematický charakter národných projektov, ktorý demonštrovala na obmedzeniach vyplývajúcich z jedinečnosti nositeľa projektu v kontexte regionálnych potrieb a problematickej oprávnenosti prijímateľa zo súkromného sektora. Ďalej zdôraznila vhodnosť konceptu národného projektu na úrovni orgánov štátnej správy a jeho nevhodnosť pri nižších úrovniach, kde existuje viacero prijímateľov z verejného sektora. Taktiež vyzdvihla preferenciu pre koncept strategických projektov, ktorý bol regiónom predstavený, no MIRRI SR sa neskôr rozhodlo neuplatniť ho v rámci Programu Slovensko.  Pán Balík v odpovedi poukázal naopak na problematickosťkonceptu strategických projektov. Ako jednu z možností  podpory strategických projektov z územia vidí podporu prostredníctvom národných projektov u tých zámerov, ktoré sa dokážu na to kvalifikovať. Keďže strategické projekty nie sú aktuálne zakotvené v právnom poriadku, z tohto dôvodu boli  strategické projekty identifikované ako medzistupeň, ktorý by spomalil proces implementácie.

Pán Balík ďalej inicioval diskusiu ohľadom možnosti implementácie projektov v oblasti vodíkovej dopravy prostredníctvom národných projektov. Pani Lamačková reagovala možnosťou nadviazať na zabezpečovanie prímestskej autobusovej dopravy, ktorá je jedinečnou kompetenciou samosprávy. Ako problém však identifikovala nevyhnutnosť presahu do súkromnej sféry cez prevádzkovateľa dopravy, celkovú nízku pripravenosť SR v sfére podpory vodíkovej dopravy a neistotu pri výške ceny nákladov.

Pán Balík a pán Voskár (MIRRI SR) uviedli tie projektové zámery, ktoré boli nezáväzne  identifikované ako potenciálne vhodné pre splnenie kritérií národného projektu. Medzi tieto zaradili projektové zámery v oblasti vodíkovej a inteligentnej udržateľnej miestnej mobility, znižovania energetickej náročnosti, regionálneho riešenia  odpadového hospodárstva a využitia brownfieldov.  

Pani Lamačková zareagovala otázkou na projekt regionálneho odpadového hospodárstva, a síce kto by v takomto projekte bol jedinečným žiadateľom či prijímateľom. Pán Voskár v odpovedi uviedol, že ak to ma byť regionálne integrované centrum na riešenie odpadu, žiadateľom má byť vybrané mesto v partnerstve s ostatnými samosprávami / združenie miest a obcí, ktorí budú riešiť svoje odpadové problémy prostredníctvom takéhoto projektu. Pani Lamačková zdôraznila nutnosť dohody na jednotnom systéme a predídenie individuálnym riešeniam. Projekt takéhoto charakteru pri veľkom počte partnerov označila za ťažko zvládnuteľný. Pán Čičmanec (ZMOHN) uviedol nutnosť diskusií s mestom Handlová, ako aj nastavenia a doplnenia partnerstva za účelom zvýšenia priechodnosti uvedeného modelu. Pani Forgáčová uviedla potrebu dohody s EK vo veci oprávnenosti danej aktivity. Ďalej pripomenula jednu z možností, ktorou je uvedenie projektu v programe a možnosť vloženia projektu do programu v jeho budúcej revízii za predpokladu, že daný projekt by prispieval k naplneniu cieľa stanoveného pre danú aktivitu v rámci FST. Pán Straka (EK) poukázal na diskusiu ohľadom zamerania na obehovú ekonomiku na úrovni EK, pričom vyjadril záujem prezentovať aktivity v tejto oblasti hierarchii EK. Pani Forgáčová pripomenula predpokladaný termín schválenia programu, ktorý finálne potvrdí oprávnenosť aktivít.

Pani Forgáčová ďalej požiadala o objasnenie aktuálneho stavu vodíkovej mobility v kraji. Pani Lamačková poukázala na pripomienkové konanie k Akčnému plánu národnej vodíkovej stratégie, ktorého výsledkom bola nutnosť prepracovania značnej časti tohto dokumentu. Ďalej uviedla problematickosť budovania komerčnej infraštruktúry, ktorá nemôže byť zastrešená zo strany samosprávy. Pani Forgáčová v tomto kontexte uviedla, že tieto skutočnosti budú zohľadnené v rámci pripravovaného harmonogramu výziev.

Pán Balík predstavil oblasti výziev, ktoré budú spracované zo strany MIRRI SR ako prvé. Tieto oblasti sa týkajú obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „OZE“), stredných odborných škôl, revitalizácie území – brownfieldov, rozvoj infraštruktúry pre alternatívne palivá (zvažovaný osobitný prístup pre elektromobilitu a vodíkovú mobilitu) a pokračovania projektu podpory zamestnateľnosti.

Pani Grúberová, primátorka mesta Handlová, predstavila návrhy projektových zámerov v rámci mesta Handlová, ktoré považuje za vhodných kandidátov na národné projekty:  projekt revitalizácie banského areálu na priemyselný park vrátane prístupovej komunikácie a handlovský banský skanzen. Pán Vlčko, mesto Prievidza, sa informoval ohľadom oprávnenosti aktivity v oblasti cestovného ruchu v obci Cígeľ, ktorá zároveň zahŕňa zachovanie kultúrneho dedičstva a vzdelávania v rámci prezentácií banských technológií. Unikátnosť tohto zámeru vníma cez kultúrno-turistické využitie brownfieldu. Pán Balík v odpovedi potvrdil potenciál areálu v Cígli. Ďalej pripomenul rolu MIRRI SR, ktorá nezahŕňa iniciáciu projektov, pričom zdôraznil, že iniciatíva  musí prísť zo strany regiónu. Pán Voskár na margo projektov v Cigli uviedol aktuálny stav projektových zámerov a pripomenul funkčné rozdelenie schém štátnej pomoci v oblasti brownfieldov na kultúrne a priemyselné účely. Pán Vlčko ako dôvod absencie zámerov vidí odlišné prvotné informácie – neoprávnenosti aktivít v oblasti cestovného ruchu. V tomto kontexte označil podporu tejto oblasti za dobrú správu a poznamenal, že by bolo užitočné dostať informácie o limitoch podpory v rámci tejto oblasti. Hľadanie spoločných aktivít a vytvorenie zastrešujúceho projektu označil za prospešné.

Pán Čičmanec zdôraznil problémy vyplývajúce z prílišných technických požiadaviek a noriem, kde ako príklad uviedol výzvu v rámci Plánu obnovy a odolnosti týkajúcu sa obnovy historických budov za účelom zvýšenia ich energetickej efektívnosti. Ďalej vyjadril prosbu o odbornú diskusiu s aktérmi z technickej praxe pred vyhlásením výziev. Pán Balík zareagoval snahou o konzultáciu výziev s členmi TK ako aj s odbornou verejnosťou. Pani Forgáčová ďalej uviedla spoluprácu pri príprave výziev s Úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, ako aj rozkrokovanie fáz prípravy výzvy, v rámci ktorých prebieha verejná konzultácia a diskusia s odborníkmi. Aktuálne prebieha komunikácia s príslušnými rezortmi vo veci nastavovania merateľných ukazovateľov.

Pán Stano (MIRRI SR), ďalej informoval o výzve „EUTeens4Green“, ktorej cieľom je podporiť participáciu mladých na aktivitách transformácie regiónu. Pani Ilčíková (CEPA- Priatelia zeme) informovala o konaní nadchádzajúceho stretnutia a snahu o oslovenie relevantných aktérov v otázke zapojenia mladej generácie do uvedenej výzvy. Ďalej sa informovala ohľadne podpory energetickej efektívnosti bytových domov z prostriedkov FST. Pani Forgáčova v reakcií uviedla primárne zameranie FST na verejne budovy. Zároveň uviedla, že na energetickú efektívnosť bytových domov sú vyčlenené zdroje z politického cieľa 2 Programu Slovensko na roky 2021-2027, ako aj z Plánu obnovy a odolnosti. Pán Balík uviedol, že toto tvrdenie neznamená, že danú aktivitu nemá MIRRI SRFST záujem podporiť, skôr ide o prevenciu duplikácie alokácie, ktorá je pomerne zásadná v spomínanom politickom cieli 2.

Pani Forgáčová informovala o príprave aktualizácie Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra a oslovila v tejto súvislosti pani Lamačkovú so žiadosťou o pripomienky pred verejným prerokovaním. Pán Voskár informoval o aktuálnom stave zapracovania pripomienok od EK k PST, ako aj súvisiacich diskusiách ohľadom ETS podnikov a veľkých podnikov. Ďalšie zasadnutie TK, ktorého predmetom bude predstavenie vykonaných zmien v PST sa uskutoční v priebehu tretieho októbrového týždňa. Rovnako tak sa uskutoční aj stretnutie k prerokovaniu aktualizácie Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra.